Restrukturere datasett fra long- til wide-format

Skriptet nedenfor viser hvordan man bruker reshape-from-panel i praksis.

Først lages det et vanlig datasett av typen wide, bestående av et 1% tilfeldig utvalg av alle som var registrert bosatt i Norge per 1/1 2019. Det ferdig konverterte long-datasettet vil inkludere variabelen date@panel som inneholder verdien på undernivået til hver enkelt enhet. I dette tilfellet verdiene 19 og 20. Se eget analyseeksempel for forklaring av hva som skjer når man bruker reshape-to-panel.

Deretter brukes reshape-from-panel til å gjøre datasettet om til wide-format igjen. Dette vil da gi oss det samme datasettet som vi startet med. Merk at man ikke spesifiserer variabler eller prefiks ved bruk av denne kommandoen, og at alle variabler konverteres til wide-format med suffiks basert på tilhørende undernivå. Dette gjelder også kjønn, selv om dette er en fast opplysning. Man kan som i eksempelet under fjerne de overflødige kjønn-variablene og døpe om til «kjønn».

Siste del av eksempelet lager et klassisk paneldatasett ved bruk av kommandoen import-panel, og bruker så reshape-from-panel til å konvertere dataene til wide-format. Legg merke til at her blir suffiksene annerledes. Ved bruk av tabulate-panel eller summarize-panel vil det se ut som at undernivået har verdier av typen «YYYY-MM-DD», men dette gjelder bare som visningsformat. De faktiske verdiene for date@panel bruker i dette tilfellet referansedatoer som verdiformat (antall dager målt fra 1/1 1970). Dette løser man ved å døpe om variabelnavnene med kommandoen rename. Legg merke til at det konverterte datasettet blir identisk med resultatet fra konverteringen av datasettet laget ved hjelp av reshape-to-panel.

require no.ssb.fdb:23 as db

//Lager et wide-datasett bestående av 1% av alle bosatte per 1/1 2019
create-dataset wide
import db/BEFOLKNING_STATUSKODE 2019-01-01 as regstat19
keep if regstat19 == '1'
sample 0.01 333
import db/BEFOLKNING_STATUSKODE 2020-01-01 as regstat20
import db/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2019-01-01 as sivstand19
import db/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2020-01-01 as sivstand20
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/INNTEKT_WLONN 2019-01-01 as lønn19
import db/INNTEKT_WLONN 2020-01-01 as lønn20

tabulate regstat19, missing
tabulate regstat20, missing
tabulate sivstand19, missing
tabulate sivstand20, missing
tabulate kjønn, missing

summarize lønn19 lønn20 

//Restrukturerer til panel-/long-format
reshape-to-panel regstat sivstand lønn

tabulate-panel regstat, missing
tabulate-panel sivstand, missing
tabulate-panel kjønn, missing
summarize-panel lønn

//Restrukturerer tilbake til wide-format
reshape-from-panel
drop kjønn20
rename kjønn19 kjønn

tabulate regstat19, missing
tabulate regstat20, missing
tabulate sivstand19, missing
tabulate sivstand20, missing
tabulate kjønn, missing
summarize lønn19 lønn20


//Lager et nytt paneldatasett for samme populasjon vha. import-panel
clone-units wide paneltest
use paneltest
import-panel db/BEFOLKNING_STATUSKODE db/SIVSTANDFDT_SIVSTAND db/INNTEKT_WLONN db/BEFOLKNING_KJOENN 2019-01-01 2020-01-01
rename BEFOLKNING_STATUSKODE regstat
rename SIVSTANDFDT_SIVSTAND sivstand
rename INNTEKT_WLONN lønn
rename BEFOLKNING_KJOENN kjønn

tabulate-panel regstat, missing
tabulate-panel sivstand, missing
tabulate-panel kjønn, missing
summarize-panel lønn

//Restrukturerer til wide-format
reshape-from-panel
drop kjønn18262
rename kjønn17897 kjønn

rename regstat17897 regstat19
rename regstat18262 regstat20

rename sivstand17897 sivstand19
rename sivstand18262 sivstand20

rename lønn17897 lønn19
rename lønn18262 lønn20

summarize lønn19 lønn20