Gruppere inntekter i prosentiler, desiler og kvartiler

Eksempelet under demonstrerer hvordan man konverterer fra inntektsverdier målt i beløp til ulike typer inndelinger som prosentiler, desiler og kvartiler, og hvordan en kan kontrollere at inndelingen har gått riktig for seg.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

//Lager datasett med lønnsvariabel
create-dataset prosentiltest
import db/INNTEKT_WLONN 2021-01-01 as lønn21

//Lager statistikk over lønn målt i 2021 (alle individer med positiv inntekt dette året)
summarize lønn21
histogram lønn21

//Lager prosentiler og tester inndelingen vha statistikk
generate lønnprosentil21 = quantile(lønn21, 100)
histogram lønnprosentil21, discrete

textblock
NB! Merk at 1. prosentil slås sammen med 2. prosentil pga. 1% bunnkoding. Dette skjer i enkelte tilfeller dersom første prosentil bikker under 1% (0.99). Dette gjelder også i prinsippet siste prosentil pga. 1% toppkoding.
endblock

//Lager kvartiler og tester inndelingen vha statistikk
generate lønnkvartil21 = quantile(lønn21, 4)
histogram lønnkvartil21, discrete

//Tester inndelingen i prosentiler og kvartiler opp mot hverandre
tabulate lønnprosentil21 lønnkvartil21

//Lager desiler og viser hhv. antall og gjennomsnittslønn for hver desil
generate lønndesil21 = quantile(lønn21, 10)
tabulate lønndesil21, missing
tabulate lønndesil21, summarize(lønn21)