Gruppere inntekter i prosentiler, desiler og kvartiler

Eksempelet under demonstrerer hvordan man konverterer fra inntektsverdier målt i beløp til ulike typer inndelinger som prosentiler, desiler og kvartiler, og hvordan en kan kontrollere at inndelingen har gått riktig for seg.

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:13 as db

//Lager datasett med lønnsvariabel
create-dataset prosentiltest
import db/INNTEKT_WLONN 2019-01-01 as lønn19

//Lager statistikk over lønn målt i 2019 (alle individer med positiv inntekt dette året)
summarize lønn19
histogram lønn19

//Lager prosentiler og tester inndelingen vha statistikk
generate lønnprosentil19 = quantile(lønn19, 100)
histogram lønnprosentil19, discrete

textblock
NB! Merk at 1. prosentil slås sammen med 2. prosentil pga. 1% bunnkoding. Dette skjer i enkelte tilfeller dersom første prosentil bikker under 1% (0.99). Dette gjelder også i prinsippet siste prosentil pga. 1% toppkoding.
endblock

//Lager kvartiler og tester inndelingen vha statistikk
generate lønnkvartil19 = quantile(lønn19, 4)
histogram lønnkvartil19, discrete

//Tester inndelingen i prosentiler og kvartiler opp mot hverandre
tabulate lønnprosentil19 lønnkvartil19

//Lager desiler og viser hhv. antall og gjennomsnittslønn for hver desil
generate lønndesil19 = quantile(lønn19, 10)
tabulate lønndesil19, missing
tabulate lønndesil19, summarize(lønn19)