Koble sammen data om arbeidsforhold på persondatasett

Eksempelet under demonstrerer hvordan man kobler data med arbeidsforhold som enhetstype sammen med et annet datasett med person som enhetstype.

Data fra den såkalte A-ordningen med prefikset “ARBLONN_ARB_” har arbeidsforhold som enhetstype (altså opptil flere records per person). For å kunne koble slike data sammen med vanlige persondatasett, må en først bruke kommandoen collapse til å summere opplysningene knyttet til hvert enkelt arbeidsforhold per individ. Datasettet får da person som enhetstype (en record per person), og kan dermed kobles sammen med persondatasettet “sysselsatte”.

//Kobler til database
require no.ssb.fdb:23 as db

//Lager datasett for sysselsatte (persondata)
create-dataset sysselsatte
import db/ARBLONN_PERS_KJOENN 2021-07-16 as kjønn
import db/ARBLONN_PERS_ALDER 2021-07-16 as alder

//Lager datasett for arbeidsforhold (jobbdata)
create-dataset arbeidsforhold
import db/ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID 2021-07-16 as arbtid
import db/ARBLONN_ARB_STILLINGSPST 2021-07-16 as stillingspst
import db/ARBEIDSFORHOLD_PERSON as personid

//Aggregerer fra jobbdata- til persondatanivå ved å summere arbeidstid og stillingsprosent per person. Kobler deretter jobbopplysningene på persondatasettet sysselsatte
collapse (sum) arbtid stillingspst, by(personid)
merge arbtid stillingspst into sysselsatte

//Lager jobbstatistikk
use sysselsatte

summarize arbtid stillingspst
tabulate kjønn, summarize(arbtid)
tabulate kjønn, summarize(stillingspst)

generate aldersgr = 1
replace aldersgr = 2 if alder > 25
replace aldersgr = 3 if alder > 40
replace aldersgr = 4 if alder > 60
define-labels alderslabel 1 '0-25' 2 '26-40' 3 '41-60' 4 '61->'
assign-labels aldersgr alderslabel
tabulate aldersgr
tabulate aldersgr kjønn, summarize(arbtid)
tabulate aldersgr kjønn, summarize(stillingspst)