Lineær regresjonsanalyse

Lineære regresjonsanalyser (OLS) brukes til å estimere marginaleffekter/ koeffisientverdier for et sett med forklaringsvariabler, der utfalls-/responsvariabelen er metrisk. Gjennom opsjoner kan en tilpasse outputen (ikke vise fastleddet, endre på signifikansnivået, vise modelldiagnostikk, vise robuste etimater, benytte cluster-estimering m.m.).

//Kobler til databank
require no.ssb.fdb:23 as db

//Starter med å hente variablene en trenger
create-dataset demografidata
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjonn
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
import db/BEFOLKNING_STATUSKODE 2020-01-01 as regstat
import db/SIVSTANDFDT_SIVSTAND 2020-01-01 as sivstand
import db/INNTEKT_BRUTTOFORM 2020-01-01 as formue
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2021-01-01 as innt21

//Begrenser populasjonen
generate alder = 2020 - int(faarmnd / 100)
keep if regstat == '1' & alder > 15 & alder < 67

//Tilrettelegger de uavhengige variablene slik at de passer med den statistiske modellen (innebærer at de fleste variabler gjøres som til dummy’er)
generate mann = 0
replace mann = 1 if kjonn == '1'

generate gift = 0
replace gift = 1 if sivstand == '2'

generate formuehøy = 0
replace formuehøy = 1 if formue > 1500000

//Tester for korrelasjon mellom to av de uavhengige variablene
correlate alder formuehøy

//Kjører regresjonsanalysen der den avhengige variabelen alltid listes først
regress innt21 mann gift alder formuehøy