Deskriptiv statistikk: piechart og hexbin

Kommandoen piechart brukes til å lage kakediagram for diskrete variabler. Kommandoen hexbin lager et anonymiserende plotdiagram der plotarealet er delt inn i sekskanter som fargelegges ut i fra hvor mange plot det er i hvert areal.

require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset demografidata
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2020-01-01 as innt
import db/INNTEKT_BRUTTOFORM 2020-01-01 as formue
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
import db/BOSATTEFDT_BOSTED 2020-01-01 as bosted

// Koder om fra kommune- til fylkesnivå 
generate fylke = substr(bosted,1,2)

define-labels fylkerstring '01' 'Østfold' '02' 'Akershus' '03' 'Oslo' '04' 'Hedmark' '05' 'Oppland' '06' 'Buskerud' '07' 'Vestfold' '08' 'Telemark' '09' 'Aust-Agder' '10' 'Vest-Agder' '11' 'Rogaland' '12' 'Hordaland' '14' 'Sogn og Fjordane' '15' 'Møre og Romsdal' '16' 'Sør-Trøndelag' '17' 'Nord-Trøndelag' '18' 'Nordland' '19' 'Troms' '20' 'Finnmark' '99' 'Uoppgitt'
assign-labels fylke fylkerstring

// Genererer alder per 2020
generate alder = 2020 - int(faarmnd/100)

// Kakediagram
// Dette er en fin måte å vise den prosentvise fordelingen for diskrete variabler på en grafisk måte

drop if alder < 16

piechart kjønn
piechart fylke

// Hexbinplot
// Dette er en anonymiserende måte å fremstille plotdiagrammer (egner seg best for kontinuerlige/metriske variabler), der tettheten i plottene fargelegges på en systematisk måte for å avdekke mønstre i fordelingen mellom to variabler

hexbin formue innt
hexbin formue innt if alder > 50