Author: Trond Pedersen

Ny regresjonsfunksjonalitet: Uthenting av prediksjons- og residualverdier

Alle regresjonsvarianter som finnes i microdata.no har nå fått tilknyttede kommandoer som genererer blant annet residual- og prediksjonsverdier. Dette er verdier som kan brukes til å analysere dataspredningen og for testing av regresjonsmodeller. Prediksjonsverdier kan dessuten brukes som input til videre analyser.

Ny funksjon for gruppering av inntekter og andre kontinuerlige verdier: quantile

Det er nå mulig å konvertere kontinuerlige verdier til prosentilverdier ved å bruke den nye funksjonen quantile(). Alle verdiene for den aktuelle variabelen i datasettet vil da bli delt inn og plassert kronologisk i like store grupper. Etter konverteringen vil variabelen inneholde nummeret på den aktuelle prosentilen som verdien tilhører.