Grafisk visning av koeffisientestimater er nå mulig

Det er nå mulig å lage grafiske visninger av koeffisientestimater gjennom bruk av den nye kommandoen coefplot.

Kjøring av de ulike regresjonskommandoene (regress, logit, probit, mlogit m.fl.) genererer som standard en tabell med modell- og koeffisientestimater. Ved mange variabler eller faktorledd i en regresjonsmodell kan det være krevende å gå gjennom lister med koeffisientestimater. Vi introduserer derfor en løsning der man kan vise koeffisientestimatene grafisk gjennom et standard koeffisientplot, kommandoen coefplot.

Den nye kommandoen coefplot tar hele regresjonsmodeller som argument, inkludert opsjoner. Den grafiske visningen vil derfor reflektere de ulike opsjonene man har valgt for en regresjonsmodell. F.eks. dersom man bruker opsjonen level() for å justere på signifikansnivået (standard er 5%), så vil man se at konfidensintervallene vil justere seg deretter.

Eksempler på kommandosyntax:

  • coefplot regress lønn alder mann formue, standardize
  • coefplot regress lønn i.alder mann høy_utd høy_formue if inrange(alder, 20, 40)
  • coefplot ivregress lønn mann (formue = alder)
  • coefplot logit høylønn i.alder mann høy_formue
  • coefplot mlogit lønnkat alder mann høy_formue, level(99)

Koeffisientplot viser de estimerte koeffisientverdiene med tilhørende konfidensintervall, som resulteres av kjøring av den spesifikke regresjonsmodellen. Verdier/konfidensintervaller fargelegges basert på om estimatet er signifikant eller ikke, slik at dette blir lettere å se.

Siden coefplot kun rapporterer koeffisientestimatene og tilhørende konfidensintervall, anbefales det å kjøre regresjonskommandoen i kombinasjon med koeffisientplot. Da får man hentet ut alle tallene man trenger. F.eks.:

regress lønn i.alder mann høy_utd oslo
coefplot regress lønn i.alder mann høy_utd oslo