Ferske sysselsettingsdata hver måned

Månedlige mikrodata om alle arbeidsforhold uten å søke – det får du nå i microdata.no. Det er mulig fordi SSB har begynt å legge inn data fra A-ordningen i tjenesten.

A-ordningen gir et detaljert bilde av sysselsettingen i Norge med oppdateringer hver måned. Ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten og NAV. Parallelt med dette går de samme dataene til SSB. Nå er et økende utvalg av dem også tilgjengelig i microdata.no.

Per nå har microdata.no månedstall fra januar 2015 til og med juli 2021. Nye måneder vil bli lagt inn fortløpende.

Alle som jobber i Norge

Månedsdataene inneholder en fullstendig, samlet situasjonsbeskrivelse av alle sysselsettingsforhold, inkludert opplysninger om lønn. Rapporteringene omfatter også de som ikke er bosatt i Norge. Det er disse dataene SSB bruker for å fremstille statistikk om sysselsetting, lønn, ledighet og arbeidsmarkedstiltak.

Du kan lese mer om A-ordningen og hvordan du kan bruke dataene til forskning og analyse på ssb.no og på skatteetaten.no.

Slik arbeider du med dataene

A-ordningsdataene i microdata.no er organisert på to måter: Med person eller arbeidsforhold som statistisk enhet.

Arbeidsforhold er enhet der samme person kan rapporteres inn flere ganger, typisk fordi hen har flere jobber samtidig. Disse variablene er markert med de tekniske forstavelsene ARBLONN_ARB og ARBLONN_LONN. Person og arbeidsforhold er lenket sammen med variabelen «Lenke mellom person og arbeidsforhold» (ARBEIDSFORHOLD_PERSON) der arbeidsforholdet er enhet og personens ID er verdi. Klikk her for eksempel på koblinger mellom arbeidsforhold og person.

Person er enhet for variabler som bare har én verdi per person, slik som kjønn, bosted og verdier som er summert over alle arbeidsforhold. Disse variablene har forstavelsen ARBLONN_PERS.

Ta vare på dynamikken

I en så dynamisk datasamling som A-ordningen bør du bruke bakgrunnsvariabler som bosted, kjønn og alder slik de ligger i ordningen (ARBLONN_PERS-variablene). Fordi en betydelig del av populasjonen for A-ordningsvariablene ikke er med i andre kilder, som for eksempel befolkningsdata, vil de ikke få verdi på disse variablene om du henter dem fra disse kildene.

Data fra A-ordningen i microdata.no per desember 2021

VariabelTeknisk navn
Alder på rapporteringstidspunktet ARBLONN_PERS_ALDER 
Antall timer per uke som full stilling tilsvarer ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID 
Antall år siden første gang bosatt ARBLONN_PERS_BOTID_FORST 
Antall år siden siste gang bosatt ARBLONN_PERS_BOTID_SISTE 
Arbeidsmarkedsstatus ARBLONN_ARB_ARBMARK_STATUS 
Arbeidsmarkedsstatus, type kontroll ARBLONN_ARB_SYSS 
Arbeidstid – arbeidstidsordning (skift/turnus) ARBLONN_ARB_TID_ORDNING 
Arbeidstid – avtalt arbeidstid per uke ARBLONN_ARB_ARBEIDSTID 
Arbeidstid – avtalt heltid eller deltid ARBLONN_ARB_HELDELTID 
Arbeidstid – avtalt stillingsprosent, kontrollert ARBLONN_ARB_STILLINGSPST 
Arbeidstid – avtalt stillingsprosent, rådata ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_INNRAPP 
Arbeidstid – avtalt stillingsprosent, type kontroller ARBLONN_ARB_STILLINGSPST_KILDE 
Bosatt/ikke bosatt på rapporteringstidspunktet ARBLONN_PERS_BOSETT_STATUS 
Bostedskommune – registrert eller imputert ARBLONN_PERS_KOMMNR_KILDE 
Bostedskommune (nødvendig for å få med variabelen på personer som ikke er registrert bosatt) ARBLONN_PERS_KOMMNR 
Fast eller midlertidig fødselsnummer (d-nummer) ARBLONN_PERS_DNR 
Hoved- eller biarbeidsforhold ARBLONN_ARB_HOVEDARBEID 
Innrapportert antall timer per uke som en full stilling tilsvarer ARBLONN_ARB_TIMEANT_FULLTID_INNRAPP 
Kilde for data – hvilket register arbeidsforholdet er rapportert fra ARBLONN_ARB_KILDE 
Kjønn (nødvendig for å få med variabelen på personer som ikke er registrert bosatt) ARBLONN_PERS_KJOENN 
Lenke mellom person og arbeidsforhold ARBEIDSFORHOLD_PERSON 
Samlet avtalt arbeidstid per uke for personen ARBLONN_PERS_SUM_ARBEIDSTID 
Samlet avtalt stillingsprosent for personen ARBLONN_PERS_SUM_STILLINGSPST 
Sluttdato for arbeidsforholdet ARBLONN_ARB_SLUTT 
Startdato for arbeidsforholdet ARBLONN_ARB_START 
Type arbeidsforhold i a-meldingen ARBLONN_ARB_TYPE 
Yrkeskode ARBLONN_ARB_YRKE_STYRK08