De første vitenskapelige artiklene fra microdata.no

Ny milepæl for microdata.no: Vi har fått de to første artiklene i fagfellevurderte tidsskrifter basert på data og funksjonalitet i microdata.no. Begge bygger på fullpopulasjons registerdata, og analysene er utført med verktøy som ligger i plattformen.

Forskningsartikler basert på microdata.no viser at den nye forskningstjenesten fra SSB og NSD er et fullverdig alternativ til tradisjonelle datakilder, også for avansert forskning på internasjonalt nivå. De to artiklene viser at datainnholdet er relevant, at det er analysefunksjoner nok til å støtte avanserte forskningsdesign, og at den innebygde anonymiseringen ikke forstyrrer forskernes konklusjoner.

I september fikk tre forskere publisert artikler i fagfellevurderte tidsskrifter utelukkende med registerdata fra microdata.no.

OsloMet-stipendiaten Jannike Gottschalk Ballo publiserte sin artikkel Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. i det engelske tidsskriftet Work, Employment and Society.

– Det er først og fremst datagrunnlaget som er den store fordelen med microdata.no, sier Ballo.

Hun antar at dette er en viktig del av forklaringen på hvorfor redaktøren i nivå 2-tidsskriftet fattet interesse for artikkelen hennes og understreker at registerstudier med fullpopulasjonsdata ikke er overflodsvare i internasjonal sosiologisk forskning.

Hennes erfaring med microdata.no er at tjenesten forenkler bruken av norske registerdata.

Søkelys på arbeidslivet. Vol 36 har tatt inn Jon Ivar Elstad og Kristian Heggebøs undersøkelse om prekariat i Norge. Engelske Work, Employment and Society publiserer Jannicke Gottschalk Ballos artikkel om hvordan utdannelse og kjønn påvirker funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet.

OsloMet-forskerne Elstad og Heggebø undersøker utviklingen av et prekariat i Norge i to perioder, 1993–1999 og 2009–2015. Vel åtte prosent hadde vedvarende lave arbeidsinntekter med hyppig inntektsnedgang, noe som tyder på en prekariat-liknende arbeidstilknytning. Andelen hadde ikke økt siden 1990-tallet.

Per i dag har microdata.no over 300 brukere fra 35 universiteter, høgskoler og forskingsinsstitusjoner.

Elstad, Jon IvarHeggebø, Kristian (2019): Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet.. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 36.

Ballo, Jannike Gottschalk (2019): Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society, Sept 2019