Nå kan du forske på barnevern og AFP i microdata.no

Hvem får hjelp av barnevernet? Hvordan er utviklingen over tid? Og geografi? Hvordan er den sosiale bakgrunnen?

Nå kan du forske på barnevern i microdata.no. Den nyeste utvidelsen som kom i februar inkluderer registervariabler om barnevern og 18 nye inntektsvariabler, blant annet privat og offentlig AFP.

Barnevernsvariablene viser hvem som har er omfattet av hjelpetiltak, hva slags tiltak og hvilken kommune som har rapportert om tiltakene. Variablene dekker perioden 1993–2018 og kan kobles med alle andre variabler i tjenesten. Det betyr at du kan se på en rekke egenskaper ved barna og foreldrene deres, og du kan følge barna over tid for å se hvordan det har gått med dem.

Flere inntektsvariabler

Datautvidelsen i februar omfattet også flere inntektsvariabler, blant annet data om avtalefestet pensjon, næringsinntekter og husholdningsinntekt. Variablene er ajour per 2018 – det nyeste året for inntektsdata fra SSB. I alt har vi lagt inn 18 nye inntekstvariabler, slik at microdata.no inneholder 59 inntektsopplysninger.

Fra 2006 blir sykepenger og fødselspenger ikke regnet som arbeidsrelatert inntekt i SSBs offisielle statistikk, men som statlige overføringer. Microdata.no tilbyr derfor et ekstra sett med inntektsvariabler som reflekterer dette: De nye variablene for lønn, yrkesinntekt og næringsinntekt inkluderer ikke sykepenger og fødselspenger. Dette blir i stedet lagt til som overføringer og inkluderes i de to nye overføringsvariablene. Se tabellen over inntektsvariabler nedenfor for hvilke det gjelder. Klikk på variabellenkene for mer detaljer rundt definisjonene.

Etter den nye utvidelsen tilbyr tjenesten per 15. februar 235 variabler. Alle er oppdatert til nyeste tilgjengelige årgang.

Barnevernsvariabler
FødselsårBARNEVERN_FODTAAR
Hjelpetiltak i løpet av åretBARNEVERN_HJELPETIL
Hjelpetiltak per 31.12.BARNEVERN_HJELPETIL12
Kommune oppgavegiverBARNEVERN_KOMM
Omsorgstiltak i løpet av åretBARNEVERN_OMSORG
Omsorgstiltak per 31.12.BARNEVERN_OMSORG12
Nye inntektsvariablerRelatert variabel
Avtalefestet pensjon, offentlig sektorINNTEKT_AFP_OFF
Avtalefestet pensjon, privat sektorINNTEKT_AFP_PRIV
Avtalefestet pensjonINNTEKT_AFP_SUM
Alderspensjon fra folketrygdenINNTEKT_ALDERSP_FOLKETR
Andre kapitalinntekterINNTEKT_ANDREKAPINNT
BarnetrygdINNTEKT_BARNETRYGD
Skattepliktig bruttofinanskapitalINNTEKT_BRUTTO_FINANSKAPITAL
ForeldrepengerINNTEKT_FORELDREPENGER
ForsørgerfradragINNTEKT_FORSORGERFRADRAG
Pensjoner fra folketrygdenINNTEKT_FTRYG
Husholdningens inntekt etter skattINNTEKT_HUSH_IES
Husholdningens inntekt etter skatt per forbruksenhet, EU-ekvivalensskalaINNTEKT_HUSH_IES_EU
Lønnsinntekter (ny definisjon)INNTEKT_LONNINNTEKT_WLONN
Netto næringsinntekter (ny definisjon)INNTEKT_NARINNTINNTEKT_WNARINNT
Overføringer (ny definisjon)INNTEKT_OVERFORINNTEKT_WOVERFOR
Skattepliktige overføringer (ny definisjon)INNTEKT_SKPLOVFINNTEKT_WSKPLOVF
Yrkesinntekter (ny definisjon)INNTEKT_YRKINNTINNTEKT_WYRKINNT