Informasjon til institusjoner med avtale

Oppdatert 16.02.2024 08:00

Fra 1. januar 2024 blir microdata.no en betalingstjeneste.

Videreføring av tilgang til microdata.no for institusjoner som har avtale pr 1.1.2024.

Ved innføring av brukerbetaling fra og med 1. januar 2024, vil alle institusjoner måtte signere ny avtale om bruk av tjenesten. Avtalen er tilgjengelig for signering fra medio januar 2024.

Frem til 31. mars kan institusjoner med avtale fortsatt bruke microdata.no som i dag. Fra 1. april må det være tegnet nye avtaler om videre bruk. Studenter ved institusjoner som har tegnet avtale kan fortsette å bruke microdata.no gratis.

Hvordan inngå ny avtale?

Alle institusjoner som har inngått en avtale har allerede en bruker av typen Hovedkontaktperson (tidligere kalt «prokurator»). Hvis institusjonen ønsker at samme person fortsatt skal være Hovedkontaktperson, kan denne personen logge seg inn via brukeradministrasjonsverktøyet på microdata.no som lanseres medio januar 2024. Som en del av brukeradministrasjonsverktøyet har Hovedkontaktperson tilgang til den nye avtalen som skal signeres.

Hovedkontaktpersonen sender avtalen videre til signering ved å oppgi fødselsnummeret til vedkommende som skal signere avtalen. Se eget punkt nedenfor om hvem som kan signere avtalen.

Hva innebærer det å være Hovedkontaktperson?

Institusjonens Hovedkontaktperson vil ha rettigheter til å endre abonnementskategori enten opp eller ned, på vegne av institusjonen. Hovedkontaktperson vil i sitt brukeradministrasjonsverktøy ha tilgang til tidligere avtaler, fakturainformasjon og oversikt over antall aktive brukere innenfor gjeldende abonnement. I tillegg vil Hovedkontaktperson med tilhørende e-postadresse være tilgjengeliggjort på microdata.no sin oversikt over institusjoner med avtale.

Hovedkontaktpersonen kan selv registrere inn ansatte/studenter som brukere av microdata.no. Hovedkontaktpersonen kan også registrere inn én eller flere Brukeradministratorer som igjen kan registrere ansatte/studenter som brukere.

Hvem kan signere avtalen?

Ettersom microdata.no nå blir en betalingstjeneste, må vedkommende som signerer avtalen kunne påta seg økonomiske forpliktelser på vegne av institusjonen. Institusjonen velger selv hvem dette skal være.

Avtalen vil sendes til personens oppgitte epost-adresse via Digdirs løsning for eSignering. Vær oppmerksom på at varsel om dokument til signering kan bli sendt til personens private e-postadresse.

Hvor mye koster det å ha tilgang til microdata.no?

For mer informasjon om pris, se egen side.

Hvordan bestemme abonnementskategori?

Institusjonen bestemmer selv hvilken abonnementskategori de ønsker å tilhøre. Ved inngåelse av ny avtale, settes abonnementskategori tilpasset antall registrerte aktiviserte brukere hos institusjonen ved inngåelsestidspunktet.

Hvordan kan vi endre abonnementskategori?

Hovedkontaktpersonen har rettigheter til å endre institusjonens abonnementskategori. I brukeradministrasjonsverktøyet kan Hovedkontaktpersonen endre kategori opp eller ned. Dersom institusjonen ønsker å gå ned i kategori, må antall aktive ansattbrukere justeres i henhold til ønsket maksgrense (maksimalt antall brukere for en gitt abonnementskategori). Ny kategori regnes fra det tidspunktet endringer er bekreftet av Hovedkontaktperson.

Studentbrukere teller ikke på antallet i abonnementskategorien.

Hovedkontaktpersonen vil ha oversikt over abonnementshistorikk for sin institusjon gjennom brukeradministrasjonsverktøyet, slik at det er mulig å se hvilke abonnementsendringer som er gjort over tid.

Hvordan administrere brukere?

Hver institusjon har et gitt antall brukere tilgjengelige innenfor sin abonnementskategori. Det er institusjonens ansvar å vedlikeholde listen over brukere slik at den kun inneholder ansatte eller studenter som har en tilknytning til institusjonen. Det er mulig å deaktivere brukere som over en tidsperiode ikke vil ha mulighet til å benytte seg av microdata.no. Disse vil ikke telle opp mot det totale antall brukere så lenge de er deaktivert, og kan reaktiveres senere (jfr neste punkt).

Hvordan håndtere deaktiverte brukere?

Deaktiverte brukere kan være en del av institusjonens brukergruppe så lenge de står som deaktiverte. Dersom institusjonen på et tidspunkt ønsker å aktivere brukeren, gjøres dette i brukeradministrasjonsverktøyet. Institusjonen må selv påse at de har tilstrekkelig med tilgjengelige plasser innenfor abonnementskategorien før brukeren aktiveres. Institusjonen må endre abonnementskategori før de eventuelt kan aktivere en bruker som gjør at maks antall brukere innenfor kategorien overstiges.

Er det behov for en databehandleravtale for sluttbrukeropplysningene?

Sikt/SSB behandler sluttbrukeropplysningene for å ivareta personvernet til de registrerte i forskningsdataene som er tilgjengelige i tjenesten. Dette gjøres gjennom sikker pålogging, logging av sikkerhetsformål og for å kontrollere overholdelse av brukervilkår.

På grunn av dette er Sikt/SSB behandlingsansvarlige for sluttbrukeropplysninger i tjenesten, og det foreligger derfor ikke behov for databehandleravtale.

For å sikre at hverken Sikt/SSB eller Kunde behandler personopplysningene til andre formål enn det som er nødvendig for tjenesten, er det tatt inn en avtale om datadeling i institusjonsavtalen, som regulerer behandling av personopplysninger.

For mer informasjon, se avsnitt 5 i institusjonsavtalen (se relevante avtalemaler i liste til høyre på denne siden) hvor dette er beskrevet.

Se også avsnittet «Sikt og SSBs ansvar som behandlingsansvarlig for sluttbrukerdata» i tjenestens personvernerklæring: https://www.microdata.no/personvernerklaering/

Vi vet ikke hvem som er Hovedkontaktperson, hva gjør vi da?

Dersom institusjonen ikke vet hvem som har rollen Hovedkontaktperson, ta kontakt med microdata@microdata.no.

Vi har ingen Hovedkontaktperson, hva gjør vi da?

Dersom vedkommende med rollen Hovedkontaktperson ikke lenger jobber ved institusjonen, ta kontakt med microdata@microdata.no. Ved opprettelse av ny Hovedkontaktperson, vil denne få tildelt en ny link som kan benyttes for å få tilgang til institusjonsavtalen.

Vi ønsker ikke å videreføre avtale om tilgang til microdata.no, hva gjør vi?

Dersom dere ønsker å avslutte tilgangen til microdata.no, kan institusjonens Hovedkontaktperson si opp tilgangen til microdata.no i sitt brukeradministrasjonsverktøy. Institusjonens oppsigelsestid er tre måneder, og brukernes tilgang er gyldig i oppsigelsestiden.

Dersom institusjonen velger å ikke tegne ny avtale om bruk av microdata.no, vil tilgangen opphøre automatisk 31.mars 2024. Etter dette vil brukere miste tilgang til analysetjenesten, og sine skript der.

Ved bekreftet oppsigelse via brukeradministrasjonsverktøyet vil institusjonen motta/kunne hente ut en bekreftelse på oppsigelse til bruk i eget arkiv.