Fleksibel aggregering gir flere analysemuligheter

Aggregeringsfunksjonaliteten i microdata.no er blitt forbedret og gjort mer fleksibel.

For eksempel kan en nå aggregere datasett fra personnivå til fylkes-, kommune- eller bydelsnivå, så lenge det totale antallet individer en aggregerer fra overstiger systemets grenseverdi for minste tillatte populasjonsstørrelse (for tiden en nedre grense på 1000 individer). En står nå fritt til å aggregere til hvilket som helst nivå, f.eks. kjønn.

Utvidelsen av aggregeringsfunksjonaliteten åpner for et nytt bruksområde: En kan nå generere data på valgfritt aggregert nivå, f.eks. bostedsnivå (kommune/fylke/bydel), for deretter å koble dette på et persondatasett der en bruker aggregeringsvariabelen (bosted) som koblingsnøkkel. En kan slik bygge opp sett med kontekstuelle opplysninger knyttet til bostedet.

Klikk her for eksempler på bruk av fleksibel aggregering.