Dobler tallet på A-ordningsvariabler

Med 29 nye variabler dobler microdata.no tallet på variabler fra A-ordningen i den nye versjon 14 av databasen. Blant nyhetene er data om månedslønn, overtid og bonuser. Microdata.no har nå 78 variabler om sysselsetting.

Etter den siste utvidelsen i februar har microdata.no 78 variabler som er direkte knyttet til sysselsetting. De mest oppdaterte har tall fram til og med juli 2021.

Sysselsettingsvariablene i microdata.no kommer fra to kilder: A-ordningen og registerbasert sysselsettingsstatistikk.

A-ordningen

A-ordningen er en samordnet digital innsamling av opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Data foreligger per måned, og alle måneder inneholder en fullstendig situasjonsbeskrivelse om arbeid og lønn for alle arbeidsforhold en person har. Den statistiske enheten er i de fleste tilfellene arbeidsforholdet med peker til person.

I microdata.no har alle variabler fra ordningen forstavelsen ARBLONN i navnet. Søker du på den i variabeloversikten, får du opp den fullstendige lista over disse variablene. Tidsseriene begynner i januar 2015, og variablene er oppdatert til og med juli 2021. I tabellen under her ser du hvilke variabler som kom i versjon 14, den nyeste, av databasen.

REGSYS

Registerbasert sysselsettingsstatistikk (REGSYS) er statusvariabler som beskriver situasjonen per november hvert år. Her er den statistiske enheten person, og beskrivelsen gjelder for hovedarbeidsforholdet. De fleste tidsseriene starter i 2000 og går fram til 2020. Oppdatering til november 2021 er ventet i løpet av mars 2022. Lista over de 22 variablene som fins i microdata.no får du ved å søke på forstavelsen REGSYS i søkemotoren variabeloversikten.

Oppdateringer og utvidelser

Datatilfanget i microdata.no blir utvidet og oppdatert løpende. I versjon 14 kom det 29 nye variabler. Per medio februar 2022 inneholder basen 377 variabler. Planen er å øke dette til over 1 000 i løpet av 2022 og 2023.

Nye variabler i versjon 14, 10.02.2022

VariabelTeknisk navn
Bonus, heltidsekvivalent  ARBLONN_LONN_EKV_BONUS 
Bonus, innrapportert ARBLONN_LONN_BONUS 
Ekvivalentvekt ARBLONN_LONN_EKV_VEKT 
Feriepenger ARBLONN_LONN_FERIE 
Helligdagstillegg ARBLONN_LONN_HELLIGDAGSTILLEGG 
Lønn, annen innrapportert ARBLONN_LONN_ANNEN_BET 
Lønn, fastlønn ARBLONN_LONN_FAST 
Lønn, fastlønn, innrapportert ARBLONN_LONN_FAST_INNRAPP 
Lønn, imputeringsstatus ARBLONN_LONN_IMP_STATUS 
Lønn, kontantlønn etter imputering ARBLONN_LONN_KONTANT 
Lønn, kontantlønn, innrapportert  ARBLONN_LONN_KONTANT_INNRAPP 
Lønn, månedslønn (i alt), heltidsekvivalent  ARBLONN_LONN_EKV_IALT 
Lønn, månedslønn, avtalt heltidsekvivalent   ARBLONN_LONN_EKV_FMLONN 
Lønn, naturallønn (SKD) ARBLONN_LONN_NATURAL 
Lønn, timelønn ARBLONN_LONN_TIME 
Lønn, timelønn, innrapportert  ARBLONN_LONN_TIME_INNRAPP 
Lønn, timelønn, timeantall for timelønn ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL 
Lønn, timelønn, timeantall for timelønn, innrapportert ARBLONN_LONN_TIME_ANTALL_INNRAPP 
Lønn, trekk i lønn for ferie ARBLONN_LONN_FERIE_TREKK 
Overtid, overtidsgodtgjørelse ARBLONN_LONN_OVERTID 
Overtid, overtidsgodtgjørelse, innrapportert ARBLONN_LONN_OVERTID_INNRAPP 
Overtid, timeantall for overtidsgodtgjørelse ARBLONN_LONN_OVERTID_TIMER 
Sluttvederlag ARBLONN_LONN_SLUTTVEDERLAG 
Tillegg, faste  ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG 
Tillegg, faste, innrapportert  ARBLONN_LONN_FAST_TILLEGG_INNRAPP 
Tillegg, uregelmessige tillegg for arbeidet tid, innrapportert ARBLONN_LONN_UREGTIL_ARBEIDET 
Tillegg, uregelmessige tillegg for ikke-arbeidet tid, innrapportert ARBLONN_LONN_UREGTIL_UARBEIDET 
Tillegg, uregelmessige, heltidsekvivalent  ARBLONN_LONN_EKV_UREGTIL 
Utgiftsgodtgjørelse (SKD) ARBLONN_LONN_GODTGJORELSE