Data om innvandring og fra A-ordningen oppdatert

I versjon 21 av databanken no.ssb.fdb er variabler om innvandring og alle variabler fra A-ordningen oppdatert med nyeste tilgjengelige data.

Variabler om fødeland, fødekommune, alder ved innvandring, innvandringskategori og landbakgrunn er nå oppdatert og inneholder data fra 2022. I tillegg er variabel om formell bostedsadresse (BEFOLKNING_KOMMNR_FORMELL) oppdatert.

For A-ordningen er samtlige variabler oppdatert og inneholder data ut desember 2022.  

Informasjon om hvilke variabler som er oppdatert i versjon 21 finner du her: https://microdata.no/discovery/dataStore/no.ssb.fdb