Brukermanual for microdata.no oppdatert per januar 2022

Brukermanualen er blitt oppdatert og beskriver også de nyeste kommandoer og funksjonaliteter som er blitt implementert siden september 2020 og frem til januar 2022.

Den viktigste oppdateringen gjelder vedlegg C som er blitt oppdatert med korrekt beskrivelse av gjeldende konfidensialitetsmekanismer. Før mars 2021 ble alle data winsorisert i forbindelse med import av variabler, eller ved bruk av drop if eller keep if, noe som påvirket regresjonsestimater. Etter denne datoen er det kun deskriptive statistiske resultater som blir winsorisert på grunnlag av den gjeldende statistikkpopulasjon, og de underliggende data blir altså ikke berørt av denne mekanismen. Dermed vil regresjonsanalyser ikke bli påvirket av winsoriseringen. Dette ble beskrevet i en tidligere nyhetssak (klikk her).

Kapittel 5 har dessuten fått en større utvidelse, og går nå gjennom blant annet:

  • Videre bruk av output fra regresjoner: Residualer, prediksjonsverdier m.m.
  • Cluster- og robust estimering
  • Faktorvariabler
  • Modelldiagnostikk

I tillegg vises det i kapittel 5.9 et samlet eksempel på hvordan alle de tilgjengelige regresjonsmodellene uttrykkes gjennom kommandoer.

Ellers er alle kapitlene blitt oppdatert og forbedret med mer detaljerte forklaringer og flere illustrasjoner, f.eks. forklares det mer grundig hvordan skripteditor kan brukes til analysearbeid i kapittel 1.5.

Klikk her for å komme til manualen (trykk på F5 dersom ikke siste utgave kommer opp)