Bruksvilkår for microdata.no

Gyldig fra 1. september 2021

1 Innledning

Disse abonnementsvilkårene regulerer institusjonens rettigheter og plikter ved kjøp av abonnement på tilgang til microdata.no.

Ved endringer i vilkårene, herunder priser, vil institusjonen bli varslet 3 – tre – måneder før
endringene trer i kraft.

2 Bestilling og betaling

Abonnement på tilgang til microdata.no blir inngått ved å signere institusjonsavtale. Abonnementet er gratis.

Tilgangen til tjenesten aktiveres når avtalen er signert.

3 Varighet og oppsigelse

Institusjonens abonnement fornyes automatisk dersom det ikke er sagt opp innen fristen.
Abonnementet kan når som helst sies opp, skriftlig og med virkning fra neste abonnementsperiode,
men senest innen 2 – to – måneder før utgangen av inneværende periode.

Oppsigelse må rettes til microdata@ssb.no

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

Etter at abonnementet opphører, kan ikke brukerne logge seg på tjenesten. microdata.no oppbevarer ikke lagrede skript etter opphørsdatoen.

4 Innholdet i abonnementet

Abonnementet gir institusjonen anledning til å melde inn et fritt antall brukere i tjenesten.

Brukerne har ubegrenset tilgang til tjenestens analysedel og support/veiledningstjeneste.

Tilgangen omfatter ett halvdags innføringskurs per institusjon ved første gangs inngåelse av
abonnement.

Tidligere abonnementsvilkår