Nye funksjoner for håndtering av datoer i microdata.no

I microdata.no er det mulig å importere og jobbe med data på eventformat. Dette er det innebygde råformatet der hver enhet kan ha flere observasjoner/records som knytter seg til endringshendelser.

Når en enhet får en ny verdi for en variabel, representeres dette ved en ny record. Slike datasett har også et sett med start- og stoppdatoer som viser til hhv. start- og stopptidspunktet for den aktuelle måleverdien.

En kan importere/lage eventdata ved å bruke kommandoen import-event. En spesifiserer da tidsintervallet en vil måle verdier for en gitt variabel. Datasettet vil da bestå av alle records som overlapper eller faller innenfor det spesifiserte intervallet. I tillegg til selve variabelen, vil datasettet også inneholde start- og stoppdatoene for alle records, representert ved en start og stoppvariabel. Disse vil ha følgende navnekonvensjon: START@<variabelnavn> og STOP@<variabelnavn>.

Datoformatet til datovariablene tilknyttet eventdata har et såkalt referanseformat, dvs. numeriske verdier som angir antall dager fra referansetidspunktet 01.01.1970. Fordelen med dette formatet er at det blir trivielt å måle varigheter (i antall dager), siden en slipper å ta hensyn til varierende antall dager i månedene samt skuddår: varighet = stoppdato – startdato

En ulempe ved referanseformatet er at det er lite intuitivt å jobbe med i mange situasjoner. For å løse dette er det blitt lagt til et sett med funksjoner som regner om fra referanseverdier til årstall, måned, uke, hverdag, kvartal osv.

Følgende nye funksjoner er nå tilgjengelig for omregning fra referanseverdier (inputparameter er navnet på start- evt. stoppdato-variabel):

  • year() – konverterer til år
  • month() – konverterer til måned
  • day() – konverterer til dag i måneden
  • dow() – konverterer til ukedag (1-7, 1 = mandag, 2 = tirsdag etc)
  • doy() – konverterer til dag i året (1-366)
  • week() – konverterer til ukenummer
  • quarter() – konverterer til kvartal
  • halfyear() – konverterer til halvår
  • isoformatdate() – konverterer til datoformat YYYY-MM-DD (string)

Klikk her for mer detaljert oversikt over de nye dateringsfunksjonene (gå til Vedlegg B, side 102-105 i brukermanualen)