Ny funksjonalitet: Diagnostikk for lineære regresjonsmodeller

Det er nå mulig å foreta tester og diagnostikk av lineære regresjonsmodeller i microdata.no gjennom bruk av opsjoner. Blant annet kan en teste for heteroskedastisitet, multikollinearitet og utelatte variabler.

  • ov: Ramseys RESET test for utelatte variabler. Viser en samlet F-verdi med tilhørende P-verdi
  • vif: Variance inflation factor test for multikollinearitet. Viser variance inflation factor (VIF)-verdier for de uavhengige variablene i en tabell
  • het_bp: Breusch-Pagan test for heteroskedastisitet. Viser en samlet chikvadrat-verdi med tilhørende P-verdi
  • het_iid: Studentisert Breusch-Pagan test for heteroskedastisitet. Viser en samlet chikvadrat-verdi med tilhørende P-verdi (en nyere versjon av BP-testen som er mer robust siden den ikke forutsetter at residualene er normalfordelt)
  • het_fstat: F-statistikk fra Breusch-Pagan test for heteroskedastisitet. Viser en samlet F-verdi med tilhørende P-verdi. Antallet frihetsgrader baserer seg ikke på antall variabler i regresjonsmodellen, men stammer fra en ekstra OLS-modell som sammenligner residualer og predikerte verdier. Derfor kun én frihetsgrad

Eksempel på regresjonsanalyse med tester for utelatte variabler, multikollinearitet og heteroskedastisitet:

regress inntekt2004 kjonn inntekt2003, ov vif het_bp

Microdata.no tilbyr flere muligheter for å for å foreta modelldiagnostikk:

  • Kommandoen correlate gir parvise mål på korrelasjon mellom enkeltvariabler i en tabellmatrise
  • Kommandoen regress-predict gir mulighet for å studere bl.a. residual- og prediksjonsverdier. Dette kan kombineres med grafiske verktøy som histogram for å vise residualfordelinger og for å sjekke for f.eks. normalfordeling. Kommandoen hexbin kan dessuten vise et anonymisert 2-veis plot. Klikk her for mer informasjon

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre microdata.no slik at de fleste analysebehov skal kunne dekkes. Fremover vil det derfor bli introdusert stadig flere analysemuligheter. Vi baserer oss på innspill fra forskere, og har opparbeidet en liste med nye verktøy som vi jobber oss gjennom. Har du konkrete forslag til ny funksjonalitet? Kontakt oss gjerne på mail: support@microdata.no