Descriptive statistics: piechart and hexbin

The piechart command is used to create pie charts for discrete variables. The hexbin command creates an anonymizing plot diagram where the plot area is divided into hexagons which are colored based on how many plots there are in each area.

require no.ssb.fdb:23 as db

create-dataset demografidata
import db/INNTEKT_WYRKINNT 2020-01-01 as innt
import db/INNTEKT_BRUTTOFORM 2020-01-01 as formue
import db/BEFOLKNING_KJOENN as kjønn
import db/BEFOLKNING_FOEDSELS_AAR_MND as faarmnd
import db/BOSATTEFDT_BOSTED 2020-01-01 as bosted

// Koder om fra kommune- til fylkesnivå 
generate fylke = substr(bosted,1,2)

define-labels fylkerstring '01' 'Østfold' '02' 'Akershus' '03' 'Oslo' '04' 'Hedmark' '05' 'Oppland' '06' 'Buskerud' '07' 'Vestfold' '08' 'Telemark' '09' 'Aust-Agder' '10' 'Vest-Agder' '11' 'Rogaland' '12' 'Hordaland' '14' 'Sogn og Fjordane' '15' 'Møre og Romsdal' '16' 'Sør-Trøndelag' '17' 'Nord-Trøndelag' '18' 'Nordland' '19' 'Troms' '20' 'Finnmark' '99' 'Uoppgitt'
assign-labels fylke fylkerstring

// Genererer alder per 2020
generate alder = 2020 - int(faarmnd/100)

// Kakediagram
// Dette er en fin måte å vise den prosentvise fordelingen for diskrete variabler på en grafisk måte

drop if alder < 16

piechart kjønn
piechart fylke

// Hexbinplot
// Dette er en anonymiserende måte å fremstille plotdiagrammer (egner seg best for kontinuerlige/metriske variabler), der tettheten i plottene fargelegges på en systematisk måte for å avdekke mønstre i fordelingen mellom to variabler

hexbin formue innt
hexbin formue innt if alder > 50