Privacy statement

Personvernerklæring

I microdata.no behandler Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør og Statistisk sentralbyrå (SSB) personopplysninger som brukes som data til forskning. I tillegg behandler vi personopplysninger om de som bruker tjenesten. Denne personvernerklæringen informerer om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har.

Sikt og SSB behandler personopplysninger etter bestemmelsene i bl.a. statistikkloven, personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

En «personopplysning» er en hvilken som helst opplysning som gjør det mulig å identifisere en enkeltperson, anslå hvem en enkeltperson er eller utlede egenskaper ved personen. Det kan være snakk om faktaopplysninger (for eksempel navn, adresse, alder, yrke, inntekt, utdanning), en kombinasjon av slike opplysninger, eller vurderinger knyttet til en enkeltperson.

Sikt og SSBs ansvar

Å «behandle» personopplysninger er å bruke personopplysninger på ulike måter. I microdata.no samler Sikt og SSB sammen opplysninger som SSB har fra før, og som er underlagt personvernregler slik det er beskrevet i SSBs personvernerklæring. I microdata.no tilpasser vi dem, laster dem inn og gjør dem tilgjengelig for forskningsformål. Dessuten behandler vi personopplysninger om de som bruker systemet.

All bruk av personopplysninger kalles for «behandling». Fordi Sikt og SSB behandler personopplysninger, er vi «behandlingsansvarlige». Det betyr at Sikt og SSB (ved sine respektive administrerende direktør) har ansvar og plikter etter personopplysningsloven knyttet til de personopplysningene vi behandler.

Sikt og SSB behandler personopplysningene dine i microdata.no på en lovlig og sikker måte. Du skal være trygg på at dine personopplysninger tas godt vare på hos Sikt og SSB.

SSBs personvernerklæring gjør rede for hvordan personopplysningene dine blir behandlet i SSB før de blir lagt inn i microdata.no.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Sikt og SSB behandler opplysninger om deg i microdata.no for å:

 • fremme forsking og offentlig planlegging
  • tilgjengeliggjøre data til forskning og analyse
 • drifte distribusjonsplattformen microdata.no
  • opprette avtaler om bruk av tjenesten
  • sikre mot konfidensialitetsbrudd (aktivitetslogging)
  • korrespondanse i form av e-post og telefon
  • nyhetsbrev
  • saksbehandling og arkivering i fag-, fil- og arkivsystemer

Hvilke lover og regler er microdata.no underlagt?

Sikt og SSB behandler personopplysninger etter bestemmelsene i bl.a. statistikkloven, personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

Forskningsdataene i microdata.no kommer fra SSB og er enten samlet inn og behandlet med hjemmel i statistikkloven, eller fordi du har gitt samtykke til det.

Sikt og SSBs rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger for bruk i tjenesten microdata.no er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e, jf. personopplysningsloven § 8 og statistikkloven §§ 1, og 17(1), og personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j, jf. personopplysningsloven § 9 og statistikkloven §§ 1 og 17(1).

Sikt og SSBs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger om brukerne av microdata.no er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Hvordan får vi opplysninger om deg?

Forskningsdataene i microdata.no er hentet fra SSB. Måten SSB samler inn data på blir beskrevet i SSBs personvernerklæring.

Når dataene blir lagt inn i microdata.no, gjør vi ingenting med innholdet i dem, men de blir tilpasset tekniske krav i microdata.no. Dataene blir avidentifisert ved at fødselsnummer og organisasjonsnummer blir erstattet med et tilfeldig løpenummer.

Data om deg som bruker microdata.no blir samlet inn på flere måter

 • gjennom nettstedet www.microdata.no
 • ved egen saksbehandling, korrespondanse og arrangement som kurs og møter
 • ved å logge brukernes aktivitet i microdata.no

Egen saksbehandling, korrespondanse og arrangement (kurs)

I likhet med de fleste offentlige virksomheter samler Sikt og SSB personopplysninger i forbindelse med saksbehandling som avtaleinngåelse og fakturering, gjennomføring av møter og besøk, utveksling av e-poster og telefonsamtaler.

SSB bruker arkivsystemet Websak for elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Websak er et arkivsystem fra leverandøren Acos som følger offentlige standarder (NOARK). Sikts saks- og arkivsystem er DocuLive, et NOARK-godkjent system som leveres av Tieto. Arkivlederen i de to institusjonene har det daglige ansvaret for systemet og manuelt arkiv. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Logging av brukernes aktivitet i microdata.no

Forskningsdataene i microdata.no er beskyttet av innebygd, automatisert personvern. For å sikre at ingen forsøker å omgå dette vernet, blir all brukeraktivitet logget. Loggen inneholder opplysninger om hva identifiserbare brukere har gjort og når de gjør det. Opplysningene kan brukes til kontrollformål og som ev bevis i avvikssaker om misbruk av tjenesten. Annen bruk er ikke tillatt.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hvilke personopplysninger som blir behandlet i microdata.no, varierer med kilden for opplysningene.

Der utgangspunktet for opplysningene er et offentlig register, vil vi ha tilgang til alle relevante opplysninger i registrene, inkludert identifikator (fødselsnummer) som gjør det mulig å koble sammen ulike datakilder.

Dersom utgangspunktet er en utvalgsundersøkelse, vil vi ha tilgang til de opplysningene informantene har avgitt og det de har gitt samtykke til å koble på.

Datatilfanget i tjenesten vil være under stadig utbygging og justering. Hvilke data som inngår til enhver tid, er åpent tilgjengelig for alle via www.microdata.no

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Ansatte i Sikt og SSB som utarbeider statistikk vil ha tilgang til personopplysninger fra registre og undersøkelser som blir lagt inn i microdata.no.

Opplysninger hentet i forbindelse med saksbehandling og forretningsdrift vil være tilgjengelig for ansatte som har saksansvar.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Forskningsopplysningene i microdata.no er lagret pseudonymt i én database. Pseudonymt betyr at opplysninger og identifikator er lagret hver for seg. Det er bare medarbeidere som arbeider med microdata.no som har tilgang til dataene.

Sikt og SSB er underlagt kravene til forsvarlig behandling av personopplysninger i personopplysningsloven, personvernforordningen og statistikkloven. Det er strenge vilkår for å behandle personopplysninger, og Sikt og SSB er svært nøye med å verne om opplysninger om den enkelte.

Ansatte i Sikt og SSB er underlagt streng taushetsplikt i statistikkloven. Brudd på taushetsplikten er straffbart.

Hvem utleverer vi personopplysningene dine til?

Forskningsdataene i microdata.no blir ikke utlevert til noen, og de er heller ikke synlige for de som bruker tjenesten til forskning og analyse. Alle analyser blir satt opp ut fra beskrivelser av dataene. Utførelsen av dem foregår inne i systemet og brukerne får bare se resultatene, som blir gjort anonyme av mekanismer i plattformen.

Personopplysninger om deg som bruker microdata.no vil kunne bli utlevert til offentlige myndigheter som bevis i avvikssaker.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Forskningsdataene i microdata.no slettes ikke. Et viktig formål med denne databasen er å fange opp trender og bevegelser over tid. Det betyr at opplysningene må lagres i mange år for å produsere tidsserier. Dersom vi til sist ikke lenger trenger dem, vil opplysningene bli slettet eller avlevert til Riksarkivet.

Personopplysninger om deg som bruker microdata.no: Som en sikkerhetsfunksjon mot personvernavvik oppretter microdata.no en personidentifiserbar logg over ditt arbeid i systemet. Denne loggen blir oppbevart i fem år fra loggdatoen og så slettet automatisk.

Hvilke rettigheter har du?

Etter personvernforordningen kapittel III har du visse rettigheter overfor den som behandler personopplysninger om deg.

Når opplysningene behandles for vitenskapelige eller historiske forskningsformål og statistiske formål, er det gjort unntak fra retten til innsyn (artikkel 15), retting (artikkel 16), retten til sletting (artikkel 17), og retten til å kreve begrensning av behandling (artikkel 18).

Hvis du har samtykket til å delta i en frivillig spørreundersøkelse som er lagret i microdata.no, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Det må du gjøre ved å vende deg til den du har inngått samtykkeavtalen med og be at opplysningen om deg blir slettet. Dersom opplysningene inngår i grunnlaget for en analyse som allerede er ferdigstilt, vil sluttresultatet likevel ikke kunne endres. Alle frivillige undersøkelser skal alltid opplyse om når og hvordan samtykket kan trekkes tilbake. Du kan også kontakte personvernombudet i Sikt eller SSB for bistand.

Personopplysninger om deg som bruker microdata.no har du rett til fullt innsyn i og rett til å kreve at eventuelle feil blir rettet.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at Sikt og SSB behandler personopplysningene i microdata.no på en ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet.

For informasjon om hvordan du går frem, se https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Hvordan kan du kontakte personvernombudene til Sikt og SSB?

Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om personvern i microdata.no, ønsker informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, eller vil be oss rette feil.

I Sikt kan du kontakte personvernombudet på oyvind.straume@sikt.no eller ringe 73 98 40 40.

Du kan også sende brev til:

Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Abels gate 5A
7030 Trondheim Norway

I SSB kan du kontakte personvernombudet på personvernombud@ssb.no eller ringe 62 88 50 00.

Du kan også sende brev til:

Statistisk sentralbyrå
Personvernombudet
Postboks 2633 St. Hanshaugen
0131 Oslo