Disse institusjonene har avtale om tilgang til microdata.no

Er institusjonen klikkbar, kan du bruke lenka til å finne ut hvem som kan melde deg inn i tjenesten på din institusjon.

For andre institusjoner kontakter du support@microdata.no, så setter vi deg i forbindelse med vedkommende dersom du ikke vet hvem det er.

 • Agder fylkeskommune
 • Agenda Kaupang
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Arkivverket 
 • Asker kommune
 • Asplan Viak
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bergen kommune 
 • Bærum kommune
 • Det teologiske menighetsfakultet
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Finansdepartementet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Halden kommune 
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • ideas2evidence AS 
 • Innlandet fylkeskommune 
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kantar Public
 • Kommunal-og distriktsdepartementet
 • Kongsvinger kommune 
 • Konkurransetilsynet
 • Kreftregisteret
 • Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Kristiansand kommune 
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunnskapsparken Bodø (KPB)
 • Menon Economics 
 • Møre og Romsdal fylkeskommune 
 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nord universitet
 • Norges Banks forskningsavdeling
 • Norges forskningsråd 
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norland fylkeskommune 
 • Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Norwegian Research Center AS
 • Ny Analyse AS 
 • Oslo Economics AS
 • Oslo kommune 
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Panda analyse 
 • Riksantikvaren (RA)
 • Rogaland fylkeskommune 
 • Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
 • Sage Consulting AS 
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
 • Samfunnsøkonomisk analyse (SØA)
 • Sauda Kommune
 • SINTEF AS
 • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Skatteetaten
 • St. Olavs Hospital 
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens vegvesen
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stiftinga Vestlandsforsking 
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Telemarksforsking
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trondheim kommune 
 • Trøndelag fylkeskommune 
 • Tønsberg kommune 
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vestfold og Telemark Fylkeskommune 
 • Vestland fylkeskommune (Vestland fylke)
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune 
 • Vista Analyse AS