Disse institusjonene har avtale om tilgang til microdata.no

Er institusjonen klikkbar, kan du bruke lenka til å finne ut hvem som kan melde deg inn i tjenesten på din institusjon.

For andre institusjoner kontakter du support@microdata.no, så setter vi deg i forbindelse med vedkommende dersom du ikke vet hvem det er.

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Det teologiske menighetsfakultet
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Finansdepartementet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Handelshøyskolen BI
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde – vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen Kristiania
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Jernbanedirektoratet
 • Kommunal-og distriktsdepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • Kreftregisteret
 • Kunnskapsdepartementet
 • NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
 • NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 • Nord universitet
 • Nordlandsforskning AS
 • Norges Banks forskningsavdeling
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • Norwegian Research Center AS
 • Oslo Economics AS
 • Oslo universitetssykehus HF
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Riksrevisjonen
 • Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning
 • SINTEF AS
 • SINTEF Ocean AS
 • Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens vegvesen
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Telemarksforsking
 • Transportøkonomisk institutt
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Utdanningsdirektoratet
 • VID vitenskapelige høgskole