Bibliografi

I denne bibliografien finner du referanse til publikasjoner basert på microdata.no. Lista er sannsynligvis ufullstendig fordi vi vedlikeholder den manuelt. Send gjerne informasjon om dine publikasjoner til support@microdata.no, slik at vi kan legge dem til.

Publikasjoner

2024

Barth, N., Fjære-Lindkjenn, J. (2024). From boom to bust: Predicting turning points in house prices based on deviations from fundamentals. https://housinglab.oslomet.no/wp-content/uploads/2024/03/WP2024-1.pdf

Bergjordet, C., Olcan, C. (2024). Hva kan tall fortelle oss om lavinntekt, fattigdom og ulikhet? Og hva forteller de ikke? Analysenotat 3/2024, Analyse ABØ. https://afk.no/_f/p104/ib714707d-10d0-4a0f-b54a-6dbb24ba3649/analysenotat-3_2024-hva-kan-tall-fortelle-oss-om-inntekt-fattigdom-og-ulikhet.pdf

Dahle, M., Skutlaberg, L.S., Jones, H., Ervik, A.O., Monsen, M. (2024). Forbedret for flere. Evaluering av forsøk med Forberedende voksenopplæring. Sluttrapport. Ideas2evidence-rapport 2/2024. https://ideas2evidence.com/publications/sluttrapport-fra-evaluering-av-forsok-med-forberedende-opplaering-voksne

Gram, I., Høgestøl, A. Svanæs, S., Kullerud, H, Plahte, J., Thorbjørnsrud, T. (2024). Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer. Proba-rapport 2023–24. https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2024/kartlegging-av-opplaringstilbud-til-nyankomne-ungdommer/

Hansen, A. (2024). Langtids-NEETs i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo. Analysenotat 1/2024, Analyse ABØ. https://afk.no/_f/p104/i508f0bb1-1747-4572-81f7-d8c4af41b603/analysenotat-1_2024_analyse-av-langtids-neets.pdf

Hansen, A., Bergjordet, C. (2024). Er innenlands flytting årsaken til økningen i flyktninger som mottar sosialhjelp i Akershus, Buskerud og Østfold? Analysenotat 9/2024, Analyse ABØ. https://afk.no/_f/p104/i8f4f6748-be0c-4127-b28e-9b0fa211d723/analysenotat-9_2024-er-innenlands-flytting-arsaken-til-okningen-i-flyktninger-som-mottar-sosialhjelp-i-akershus-buskerud-og-ostfold.pdf

Hansen, A., Bergjordet, C. (2024). Sekundærflytting blant flyktninger på sosialhjelp. Hvor flytter de til og fra? Analysenotat 10/2024, Analyse ABØ. https://afk.no/_f/p104/i9c2ea93f-9257-4ffc-95c5-2482271eafc6/analysenotat-10-2024-sekundarflytting-blant-flyktninger-pa-sosialhjelp.pdf

Heggebø, K., & Elstad, J. I. (2024). Health-related exit from employment before and during the COVID-19 pandemic in Norway: Analysis of population-wide register data 2013–2021. In SSM – Population Health (Vol. 25, p. 101598). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101598

Helle, G. B., Flemmen, M., Andersen, P. L., & Ljunggren, J. (2024). En skjult utestengning fra politikk. In Agora (Vol. 41, Issues 2–3, pp. 116–153). Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS. https://doi.org/10.18261/agora.41.2-3.6

Hornset, N., Smedsvik, B. (2024). Can increased support to foster care families reduce the number of moves for children in out-of-home care? Evidence from Norway. International Journal of Social Welfare, 1–12. https://doi.org/10.1111/ijsw.12644

Jensberg, H. (2024). Deltakelse i arbeid, utdanning eller opplæring blant unge i Trondheim 2021 – hva kan vi få innsikt i gjennom microdata.no. Byplankontoret, Trondheim kommune. https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/databank-oppvekst-og-utdanning/oppvektsomr%C3%A5det-i-tall/deltakelse-i-arbeid-utdanning-eller-oppl%C3%A6ring-blant-unge-i-trondheim

Midtsundstad , T. (2024). Bedriftsinterne aldersgrenser. Fafo-rapport 2024:11. https://fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/bedriftsinterne-aldersgrenser

Myhre, A., Vattø, T.E. (2024). Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd. Rapporter 2024/16. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/trygd-og-stonad/artikler/utredning-av-modeller-for-kombinasjon-av-arbeidsinntekt-og-uforetrygd

Offerdal, K. (red.), Katralen, T.M.S., Medin, H., Rabben, Å.K., Sundberg, K., Tkachenko, O. (2024). Framtidige kompetansebehov Kunnskapsgrunnlag for kompetansepolitikken 2023. https://hkdir.no/rapporter-undersokelser-og-statistikk/framtidige-kompetansebehov-kunnskapsgrunnlag-for-kompetansepolitikken-2023

Olcan, C. (2024). Kan tilflytting forklare den høye forekomsten av trygdeytelser i Østfold? Analysenotat 2/2024, Analyse ABØ. https://afk.no/_f/p104/i8b591763-0d07-4814-aaa4-f97607c3b327/analysenotat-2_2024_kan-tilflytting-forklare-den-hoye-forekomsten-av-trygdeytelser-i-ostfold.pdf

Pedersen, S.H. (red.), Hølleland, H., Birkeland, P., Helle, M., Rabben, Å.K. (2024). Mangfold og ulikhet i høyere utdanning. Notat 03/2024. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. https://hkdir.no/rapporter-undersokelser-og-statistikk/mangfold-og-ulikhet-i-hoyere-utdanning-hvordan-pavirkes-rekruttering-og-gjennomforing-i-hoyere-utdanning-av-studentenes-sosiale-bakgrunn

Qorbani, D., Korzilius, H. P., & Fleten, S. E. (2024). Ownership of battery electric vehicles is uneven in Norwegian households. Communications Earth & Environment, 5(1), 170. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01303-z

Sæther, E.M. (2024). Arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve. OE-rapport 2024-3. https://osloeconomics.no/publication/arbeidsgiveres-begrunnelse-for-bruk-av-deltid-og-deltidsansattes-arbeidskraftreserve/

Tvedt, K. (2024). Storbybarometeret – en forstudie. NIBR-notat;2024:101. https://hdl.handle.net/11250/3111546

Vennerød,Ø, Wahl, E.S., Johnsen, P.F.F., Albertsen, M.O., Frankmo, M., Winje, E., Erraia, J. (2024). Samfunnseffekter av grønne etableringer i Narvik. Menon-publikasjon 40/2024. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2024-40-Samfunnseffekter-av-gronne-etableringer-i-Narvik.pdf

Wee, E. M. (2024). Agglomeration Effects of Immigrants and Natives: Heterogeneity Across Country of Birth, Migration Motives, and Skill Level. Migration Motives, and Skill Level. Available at SSRN: https://doi.org/10.2139/ssrn.4694366

Zahl-Thanem, A., Rye, J.F. (2024). Spatial inequality in higher education: a growing urban–rural educational gap? European Sociological Review, jcae015. https://doi.org/10.1093/esr/jcae015

2023

Albertsen, M.A., Foseid, H.M., Rege, M., Erraia, J.(2023). Kvam herads næringsutvikling.
Menon-publikasjon 129/2023. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-129-Naeringsanalyse-Kvam-herad.pdf

Alves, D. E., Ballo, J. G., Nilsen, W., Lundberg, C. S., Lillebråten, A., & Bernstrøm, V. H. (2023). Which companies hire NEET? Organisational characteristics of hiring NEET in a Norwegian full-population registry study. In Journal of Youth Studies (pp. 1–20). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/13676261.2023.2290112

Andersen, B., Storm-Mathisen, F. (2023). Vekterbransjens samfunnsbidrag i Norge. AFI-rapport;2023:16. https://hdl.handle.net/11250/3090121

Asp, R.S. (2023). Mulighetsstudie for næringsutvikling i Nannestad kommune. OE-rapport 2023-29. https://osloeconomics.no/publication/mulighetsstudie-for-naeringsutvikling-i-nannestad-kommune/

Asphjell, M.K. (2023). Enslige forsørgeres muligheter på boligmarkedet. OE-rapport 2022-120. https://osloeconomics.no/publication/enslige-forsorgeres-muligheter-pa-boligmarkedet/

Asphjell, M.K., (2023). Evaluering av tilskudd til utleieboliger. https://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Evaluering%20av%20tilskudd%20til%20utleieboliger.PDF

Ballo, J. G. (2023). Labour market participation of young disabled people in Norway – A study of gendered, structural, and persistent inequality. Doctoral thesis. Oslomet. https://hdl.handle.net/11250/3084573

Bergsli, H., Tønnessen, M. Ekeland, C.B. (2023). Bærekraftig befolkningsutvikling og grønn distriktsomstilling. NIBR-rapport;2023:7. https://hdl.handle.net/11250/3111137

Chang, M., Michelet, M., Skirbekk, V., Langballe, E. M., Hopstock, L. A., Sund, E. R., Krokstad, S., & Strand, B. H. (2023). Trends in the use of home care services among Norwegians 70+ and projections towards 2050: The HUNT study 1995–2017. In Scandinavian Journal of Caring Sciences. Wiley. https://doi.org/10.1111/scs.13158

Diep, M.T. (2023). Oral health status among 65-year-olds in Oslo, Norway: dental caries, apical periodontitis, and dry mouth. Doctoral thesis. University of Oslo. http://hdl.handle.net/10852/104225

Drange, I., Ingelsrud, M.H. (2023). Career choices after completion of vocational training: the case of licensed practical nurses. In Journal of Vocational Education & Training (pp. 1–24). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/13636820.2023.2248595

Elman, E., Ellingsen, B. (red). (2023). Arbeid ved siden av studiene. Omfang av lønnet arbeid blant heltidsstudenter som mottar utdanningsstøtte. Notat nr 3/2023. Lånekassen. https://statistikk.lanekassen.no/innsikt-og-analyse/studenter-og-arbeid/

Elstad, J.I., Heggebø, K. (2023). «Economic preconditions for full citizenship. Refugees’ economic incorporation into the Norwegian welfare state». Chapter 10 in Takle, M., Vedeler, J.S., Schoyen, M.A., Klette-Bøhler, K. & Falch-Eriksen, A. (red).: Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. London: Routledge, s. 148-161. Open Access, https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003347279/citizenship-social-exclusion-margins-welfare-state-marianne-takle-mi-ah-schoyen-asgeir-falch-eriksen-kjetil-klette-b%C3%B8hler-janikke-solstad-vedeler

Elstad, J.I., Heggebø, K., Pedersen, A.W. (2023). Lønner det seg å jobbe? In Søkelys på arbeidslivet (Vol. 40, Issue 2, pp. 1–15). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/spa.40.2.3

Fjelldal, Ø., Gjerstad, B., Bjørnarå, H.B. (2023). Modell for simulering av velferds- og boligbehov i kommunene. Fase 3: Spredning og videreutvikling. Rapport 22-2023 NORCE Helse og samfunn. https://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Modell%20for%20simulering%20av%20velferds-%20og%20boligbehov%20i%20kommunene.PDF

Flåto, M., Monkerud, L.C., Astrup, K. (2023). Studenters betydning for leiemarkedet. NOVA-rapport;17/2023. https://hdl.handle.net/11250/3114788

Fuentes A..M., Tønnessen, M. (2023). Party penalty or party premium? «Party-Swedes» in Norway and their income before, during, and after migration. Stockholm Research Reports in Demography. Preprint. https://doi.org/10.17045/sthlmuni.22691656.v1

Grünfeld, L.A., Røtnes, R., Wahl, E.S., Tofteng, M. (2023). Finansiering av næringsrettet FoU. Prioriteringer og instituttenes rolle. Menon-publikasjon nr. 82/2023. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-82-Finansiering-av-naeringsrettet-FOU.pdf

Grünfeld, L., Wifstad, K., Kirste, M.K., Baglo, K., Svartås, T. (2023). Scenarioanalyse av nye næringsmuligheter i Orkland. Menon-publikasjon 72/2023. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-72-Scenarioanalyse-av-nye-naeringsmuligheter-i-Orkland.pdf

Hansen, A. (2023). Unge i utenforskap. Presentasjon, Pandaseminaret november 2023. Viken fylkeskommune. https://www.pandaanalyse.no/wp-content/uploads/2023/10/2-NEET.pdf

Hageberg, E., Skyberg, H., Misje, I. (2023). «Du får lyst til å flytte til et annet land». Kartlegging av rasisme og diskriminering i Haugesund. Ideas2evidence-rapport 1/2023. https://ideas2evidence.com/nb/news/ny-rapport-om-rasisme-og-diskriminering-i-haugesund

Haraldsvik, M., Nyhus, O.H., Anthun, K.S., Kalseth, J., Halvorsen, T. & Borge, L-E. (2023). Analyser av Oslo kommunes fordelingssystem: FO4 Sosiale tjenester og ytelser. SØF-RAPPORT NR. 09/2023. https://samforsk.no/publikasjoner/nr-9-23-analyser-av-oslo-kommunes-fordelingssystem-fo4-sosiale-tjenester-og-ytelser

Iacono, R., & Palagi, E. (2023). A Micro Perspective on r > g. In Economica. Wiley. https://doi.org/10.1111/ecca.12464

Iacono, R., Smedsvik, B. (2023). Behavioral responses to wealth taxation: evidence from a Norwegian reform. III Working Paper (130). International Inequalities Institute, London School of Economics and Political Science, London, UK. http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/121084

Kaasa, J., & Slettebak, M. H. (2023). Etterkommere av innvandrere i arbeidslivet–en bourdieusk klasseanalyse. MIGRASJON OG MOBILITET–handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng, 35. https://doi.org/10.23865/noasp.181

Kalseth, J., & Anthun, K. S. (2023). Demografikostnader og endringer i helsetilstand. Sluttrapport. SINTEF-rapport 2023:01076. https://www.sintef.no/contentassets/e4d0813344fa43e5bd27478ad6ac1053/sluttrapport-demokost-part-1—signed.pdf

Kostøl, F.B. (2023). Trade Unions and Productivity. Empirical Analyses of the Norwegian Labor Market. Doctoral thesis. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/3111982

Kristoffersen, E.M., Hageberg, E., Skyberg, H., Svanæs, S. (2023). Kompetanse for fremtiden. Utredning av behovet for et nytt arbeidsrettet kvalifiseringstilbud for innvandrere med lave norskferdigheter og lite formell kompetanse. Ideas2evidence-rapport 4/2023. https://ideas2evidence.com/publications/kompetanse-fremtiden-utredning-av-behovet-et-nytt-arbeidsrettet-kvalifiseringstilbud

Labberton, A.S, Hansen, T.M., Skogheim, T.S., Helland, Y. (2023). Healthcare needs among refugees from Ukraine arriving in Norway during 2022. (Helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina som kom til Norge i 2022). Report 2023. Oslo: Norwegian Institute of Public Health, 2023. https://www.fhi.no/en/publ/2023/Healthcare-needs-among-refugees-from-Ukraine-arriving-in-Norway-during-2022/

Legard, S., Ingelsrud, M.H., Underthun, A. (2023). Hvem skal kjøre bussen? AFI-rapport;2023:17. https://hdl.handle.net/11250/3087516

Lund, P.O., Bern, A. (2023). Analyse av reiselivsnæringen i Vågå Kommune. Skriftserien 5 – 2023. Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning. https://www.ostforsk.no/publikasjoner/analyse-av-reiselivsnaeringen-i-vaga-kommune/

Mathisen, R.B. (2023). Economic Inequality and Political Power in Norway. Doctoral thesis. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3050961

Mølland, E., Haraldstad, K., Abildsnes, E., Håland, Å. T., Köpp, U. M. S., Fegran, L., & Westergren, T. (2023). Use of the Strengths and Difficulties Questionnaire in child and school health services among children aged 4 and 6 years in Southern Norway: clinical considerations. In BMC Pediatrics (Vol. 23, Issue 1). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1186/s12887-023-03837-1

Osloeconomics. (2023). Tiltak og virkemidler for at flere med lave inntekter skal kunne eie egen bolig. Notat, 22.02.2023. https://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/Komp/Tiltak%20og%20virkemidler%20for%20at%20flere%20med%20lave%20inntekter%20skal%20kunne%20eie%20egen%20bolig.pdf

Revold, M., Tobiassen, T.H., Ellingsen, B. (red.). (2023). Student i alle aldre? Bruk av Lånekassen blant studenter i ulike aldersgrupper. Notat nr. 4/2023. Lånekassen. https://statistikk.lanekassen.no/innsikt-og-analyse/analyse-studenter-i-alle-aldre/

Risinggård, V.K. (2023). Treavfall på Agder. Rapport nr. 3-2023, NORCE Teknologi. https://hdl.handle.net/11250/3096825

von Simson, K. (2023). Bruk av studiestøtte blant studenter med innvandrerbakgrunn. In Søkelys på arbeidslivet (Vol. 40, Issue 1, pp. 1–20). Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS. https://doi.org/10.18261/spa.40.1.2

Skaar, J. (2023). Selvstendig næringsdrivende, skatt og sosiale rettigheter. OE-rapport 2023-85. https://osloeconomics.no/publication/selvstendig-naeringsdrivende-skatt-og-sosiale-rettigheter/

Smedsvik, B., Iacono, R. (2023, December 15). Compulsory activation of young welfare recipients: revisiting the trade-off between workfare and welfare generosity. SocArXiv. https://doi.org/10.31235/osf.io/b7rvn

Smedsvik, B., Iacono, R. (2023). (In)visible Sanctions: Micro-level Evidence on Compulsory Activation for Young Welfare Recipients. Journal of Social Policy, 1-21. https://doi.org/10.1017/S0047279423000338

Smedsvik, B. (2023). The Association Between Part-time Employment and Social Assistance Recipiency in Norway. In Nordic Journal of Working Life Studies. https://doi.org/10.18291/njwls.136462

Svinøy, O.-E., Hilde, G., Bergland, A., & Strand, B. H. (2023). Reference values for Jamar+ digital dynamometer hand grip strength in healthy adults and in adults with non-communicable diseases or osteoarthritis: the Norwegian Tromsø study 2015–2016. In European Journal of Ageing (Vol. 20, Issue 1). Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1007/s10433-023-00791-w

Sæther, E.M. (2023). Evaluering av kommunesammenslåing mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger. OE-rapport 2023-76. https://osloeconomics.no/publication/evaluering-av-kommunesammenslaing-mellom-kommunene-finnoy-rennesoy-og-stavanger/

Sæther, E.M. (2023). Evaluering av Norges praktikantordning for studenter fra land utenfor EU/EØS. OE-rapport 2022-108. https://osloeconomics.no/publication/evaluering-av-norges-praktikantordning-for-studenter-fra-land-utenfor-eu-eos

Sæther, E.M. (2023). Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse-og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb? OE-rapport 2022-102. https://osloeconomics.no/publication/16738/

Sæther, E.M. (2023). Oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren. OE-rapport 2022-68. https://osloeconomics.no/publication/oppgavedeling-i-helse-og-omsorgssektoren/

Trondheim kommune. (2023). Kvalitetsmelding for barnehage 2022. https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/a959f845713a438fa9285bb5573e9f5d/kvalitetsmelding-bhg-2022—sak-ps-0080_23.pdf

Trondheim kommune. (2023). Kvalitetsmelding 2022 for Oppvekst og utdanning 2022. https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/a959f845713a438fa9285bb5573e9f5d/kvalitetsmelding-bft-2022—sak-ps-0079_23.pdf

Tønnessen, M., Staver, A.B. (2023). Utvandringspolitikk. NIBR-notat;2023:103. https://hdl.handle.net/11250/3086053

Ugreninov, E. (2023). Absence Due to Sickness Among Female Immigrants: Disadvantages Over the Career? In Journal of International Migration and Integration. Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1007/s12134-023-01016-w 

Ulvestad, M. E. S., & Skjelbred, S.-E. (2023). Escaping into a master’s degree in times of crisis? Master’s degree applications and enrolment over the business cycle. In Economics of Education Review (Vol. 94, p. 102404). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2023.102404

Valestrand, E. T. (2023). Hvem holder Norge rent? Renholdsbransjen og arbeidsstyrkens særtrekk–segmentert og kjønnet arbeid. MIGRASJON OG MOBILITET–handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng, 125. https://doi.org/10.23865/noasp.181

Vennerød, Ø., Lund, E., Grünfeld, L., Erraia, J. (2023). The semiconductor industry in Norway. A mapping of the value chain. Menon-publikasjon 97/2023. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-97-The-semiconductor-industry-in-Norway.pdf

Vennerød, Ø., Schjøtt-Pedersen, K. E. (2023). The Impending Population Decline in Northern Norway: Implications and Demographic Challenges. Arctic Review on Law and Politics, 14, 169-193. https://doi.org/10.23865/arctic.v14.5465

Wathne, C.T., Hagen, I.M., Haugland, I., Gundhus, H.O.I. (2023). Sikkerhet og trygghet i vekterarbeid – Vekteres vilkår for oppgaveløsning. AFI-rapport;2023:11. https://hdl.handle.net/11250/3062976

Widenhofer, G., Nerdrum, L., Lunde, A., Johnsen, P.F.F., Hernes, S., Jakobsen, E.W., Erraia, J. (2023). Smart spesialisering i Akershus. Menon-publikasjon 38/2023. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-38-Smart-spesialisering-i-Akershus.pdf

Widenhofer, G., Nerdrum, L., Lunde, A., Johnsen, P.F.F., Hernes, S., Jakobsen, E.W., Erraia, J. (2023). Smart spesialisering i Buskerud. Menon-publikasjon 39/2023. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-39-Smart-spesialisering-i-Buskerud.pdf

Widenhofer, G., Nerdrum, L., Lunde, A., Johnsen, P.F.F., Hernes, S., Jakobsen, E.W., Erraia, J. (2023). Smart spesialisering i Østfold. Menon-publikasjon 40/2023. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-40-Smart-spesialisering-i-Ostfold.pdf

Zahl-Thanem, A. (2023). Ulikhet i høyere utdanning: Betydningen av klassebakgrunn, kjønn og bosted. MIGRASJON OG MOBILITET–handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng, 59. https://doi.org/10.23865/noasp.181

2022

Alecu, A. I., Drange, I., & Underthun, A. (2022). Evaluering av kompletterende utdanning for ingeniører, lærere og sykepleiere ved OsloMet. AFI-rapport;2022:12. https://hdl.handle.net/11250/3037127

Alsos, K., Nergaard, K., & Thorbjørnsen, S. Velferdsordninger for selvstendig næringsdrivende (2022). Fafo-rapport 2022:12 https://fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/velferdsordninger-for-selvstendig-naeringsdrivende

Andersen, L.F., Berstad, P., Bukhvalova, B., Carlsen, M., Dahl, L., Goksøyr, A., Jakobsen, L.S., Knutsen, H.K., Kvestad, I., Lillegaard, I.T., Mangschou, B., Meyer, H., Parr, C.L., Rakkestad, K.E., Rasinger, J., Sengupta, S., Skeie, G., Starrfelt, J., Ulven, S.M. (2022). Benefit and risk assessment of fish in the Norwegian diet – Scientific Opinion of the Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. VKM Report. https://hdl.handle.net/10037/26751

Anker-Nilssen, M., Berg, L., Medin, H., Størset, H., Tkachenko, O., Larsen, M. F. (red). (2022). Framtidige kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag – Rapport 1. Rapport nr. 15/2022. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. https://hkdir.no/rapportar/framtidige-kompetansebehov-et-oppdatert-kunnskapsgrunnlag

Asphjell, M. K. (2022). Kartlegging av borteboende elever i videregående opplæring i Nordland. OE-rapport 2022-59. https://osloeconomics.no/publication/kartlegging-av-borteboende-elever-i-videregaende-opplaering-i-nordland/

Asphjell, M. K. (2022). Kunnskapsutvikling på tolkefeltet: samfunnets fremtidige behov for tolker. OE-rapport 2022-39. https://www.imdi.no/om-imdi/rapporter/2022/kunnskapsutvikling-pa-tolkefeltet-delprosjekt–3—samfunnets-fremtidige-behov-for-tolker/

Ballo, J. G., Heglum, M. A., Nilsen, W., & Bernstrøm, V. H. (2022). Can adolescent work experience protect vulnerable youth? A population wide longitudinal study of young adults not in education, employment or training (NEET). Journal of Education and Work, 1-19. https://doi.org/10.1080/13639080.2022.2099534

Barlindhaug, R. (2022). Why are some families with children leaving the inner city and other staying? In Nordic Journal of Urban Studies (Vol. 2, Issue 1, pp. 19–39). Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS. https://doi.org/10.18261/njus.2.1.2

Blomgren, A., Fjelldal, Ø.M. (2022). Aktivitet i Rogaland relatert til ny areal og energiintensiv virksomhet: Industrielle synergier, kompetansebehov og arealkrav. Rapport NORCE Helse & Samfunn nr. 25 2022. https://hdl.handle.net/11250/3040376

Blomgren, A., & Fjelldal, Ø. M. (2022). Utvikling i sysselsetting relatert til petroleum, sokkelelektrifisering og nye havnæringer, 2018-2026. Research report. NORCE Norwegian Research Centre. https://hdl.handle.net/11250/3002711

Blomgren, A., Fjelldal, Ø.M., Enerstvedt, A.K. (2022). Analyse av innovative økosystem relatert til ny areal- og energiintensiv virksomhet i Rogaland. Rapport 44/2022 NORCE Helse & Samfunn. https://hdl.handle.net/11250/3057952

Dahl, E., Elstad, J. I. (2022). Sosial ulikhet tar liv – faglige og folkehelsepolitiske vurderinger. Rapport. Nasjonalforeningen for folkehelsen. https://nasjonalforeningen.no/om-oss/vi-mener/rapporter/sosial-ulikhet-tar-liv/

Eika, A., Tønnessen, M., Astrup, K., Nordahl, B.I. (2022). Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035. NIBR-rapport;2022:10. https://hdl.handle.net/11250/3045754

Enroth, L., Jasilionis, D., Németh, L., Strand, B. H., Tanjung, I., Sundberg, L., Fors, S., Jylhä, M., & Brønnum-Hansen, H. (2022). Changes in socioeconomic differentials in old age life expectancy in four Nordic countries: the impact of educational expansion and education-specific mortality. In European Journal of Ageing. Springer Science and Business Media LLC. https://doi.org/10.1007/s10433-022-00698-y

Erraia, J., Hernes, S., Moe, O.D., Kirste, M.K.,  Jakobsen, E.W. (2022). Grønne næringsmiligheter i Follo. Menon-publikasjon nr. 133/2022 https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-133-Gronne-naeringsmuligheter-i-Follo.pdf

Fjelldal, Ø. M., Gjerstad, B., & Nødland, S. I. (2022). Modell for simulering av velferds-og boligbehov i kommunene. Rapport 26-2022 NORCE Helse og samfunn. https://hdl.handle.net/11250/2999742

Fjose, S., Iversen, E. K., Lading, I. (2022). Beskrivelse av status og utvikling i kompetansenivå i olje- og gassnæringen. Menon-publikasjon nr 9/2022. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-9-Status-og-utvikling-i-kompetanseniva-i-olje-og-gassnaeringen.pdf

Henriksen, G. L. (2022). Kompetanse- og kunnskapsbehov for det grønne skiftet. OE-rapport 2022-72. https://osloeconomics.no/publication/kompetanse-og-kunnskapsbehov-for-det-gronne-skiftet/

Knutsen, H. K., Amlund, H., Beyer, J., Bukhvalova, B. A., Engeset, D., Lillegaard, I. T. L., … & Thomsen, C. (2022). Risk assessment of dioxins, furans, and dioxin-like PCBs in food in Norway-Scientific Opinion of the Panel on Contaminants of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. https://hdl.handle.net/11250/3010946

Lund, A., Mamre, M., Berg, O. (2022). Norwegian Housing Market Watch 2022. https://housinglab.oslomet.no/norwegian-housing-market-watch-2022/

Lunder, T.E., Hjelle, G., Moum, K., Nyhus, O.H., Olsen, S.J., Salater, S., Seime, G.R., Søyseth, O.S. (2022). Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene fra 2024. Rapport fra ekspertutvalg. Kommunal- og distriktsdepartementet. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-nytt-inntektssystem-for-fylkeskommunene-fra-2024/id2949448/

Meld. St. 11 (2021–2022). Tilleggsmelding til Meld. St. 36 (2020 – 2021) Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-11-20212022/id2908056/

Midtsundstad, T., Hilsen, A. I., Nielsen, R. A. (2022). Seniorer i skolen. Fafo-rapport 2022:05  https://fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/seniorer-i-skolen

Midtsundstad, T., Nielsen, R. A. (2022). Seniorer i sykehussektoren. Fafo-rapport 2022:18. https://fafo.no/zoo-publikasjoner/seniorer-i-sykehussektoren

Mygland, R., Trandum, I., Wang, L., Tønnessen, M., Eika, A., Nordahl, B. (2022): Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes.
NIBR-rapport 2022:3  https://hdl.handle.net/11250/2984951

Myhr, S., Flick, H. M., Braun, A., Örlygsdóttir, A., Hauksdóttir, G. R. T., Leknes, E., … & Holte, K. A. (2022). Bofasthet blant innvandrere: Hvem blir, og hvor lenge? NORCE Norwegian Research Centre. https://hdl.handle.net/11250/2977832

NOU 2022:18. Mellom mobilitet og migrasjon. Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-18/id2950726/

Overvik, P.J., Sliper, J.O., Pedersen, L., Servoll, E.K., Kvaløy, B., Søgård, C.U., Danielsen, A., Ianke, P., Maridal, J.S. (2022). Regionale kompetanseindikatorer. Kunnskapsgrunnlag for regional kompetansepolitikk. Rapport, august 2022. Trøndelag fylkeskommune. https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/felles-kunnskapsgrunnlag-for-regional-kompetansepolitikk/

Reisel, L., Seehuus, S. (2022). Flere kvinner enn menn i høyere utdanning. CORE hovedfunnsgrafikk. CORE – Senter for likestillingsforskning, Institutt for samfunnsforskning. https://www.samfunnsforskning.no/core/publikasjoner/core-indikator-status/kjonn-og-utdanning/

Rosnes, O. (2022). Kompetanse, flytting og regional økonomi. Foredrag, RegAnalyse-konferansen i Bodø. https://vista-analyse.no/no/publikasjoner/kompetanse-flytting-og-regional-okonomi-regionale-utviklingsbaner-med-noreg-2.2/

Ruud, M.E., Eika, A., Gohari, S., Tønnessen, M. (2022). Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø. NIBR-rapport 2022:6. https://hdl.handle.net/11250/3041340

Rødseth, S. C., Høvik, H., Schuller, A. A., Bjertness, E., & Skudutyte-Rysstad, R. (2022). Dental caries in a Norwegian adult population, the HUNT4 oral health study; prevalence, distribution and 45-year trends. In Acta Odontologica Scandinavica (pp. 1–9). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/00016357.2022.2117735

Schanche, P. (2022). Områdegjennomgang av boligløsninger og helse- og omsorgstjenester for eldre. Sluttrapport: Vurderinger og anbefalinger.Per Schanche. Rapportnummer R1021738. Agenda Kaupang. https://www.agendakaupang.no/2023/03/omradegjennomgang-av-boliglosninger-og-helse-og-omsorgstjenester-for-eldre/

von Simson, K., Ellingsen, B. (red). Misleghald av studiegjeld. Kjenneteikn ved lånekassekundar som får studielånet sitt oppsagt. Ein analyse i samarbeid med Skatteetaten. Notat nr 1/2022. Lånekassen. https://statistikk.lanekassen.no/innsikt-og-analyse/rapport-om-mislighold-av-studielan/

von Simson, K., Ellingsen, B. (red). Bruk av studiestøtte blant studenter med innvandrerbakgrunn. Notat nr 4/2022. Lånekassen. https://statistikk.lanekassen.no/innsikt-og-analyse/rapport-om-bruk-av-studiestotte-blant-studenter-med-innvandrerbakgrunn/

Skjelbred, S. E., & Nesje, K. (2022). Differences in transition to the labour market across STEM graduates. Research in Comparative and International Education. https://doi.org/10.1177/17454999221134399

Slettebak, M. H. (2022). Labour migration to rural Norway. Doctoral theses at NTNU;2022:7. https://hdl.handle.net/11250/2976102

Slettebak, M. H., & Rye, J. F. (2022). Social (Im)mobility in Low-skilled and Low-wage Immigrant Niches. In Nordic Journal of Working Life Studies. Det Kgl. Bibliotek/Royal Danish Library. https://doi.org/10.18291/njwls.132265

Sliper, J.O. (2022). Se alt vi kan gjøre i microdata.no! Hvorfor microdata bør være et sentralt verktøy for alle som driver med regional analyse. Presentasjon, Pandaseminaret november 2022. Trøndelag fylkeskommune. https://www.pandaanalyse.no/wp-content/uploads/2022/11/Se-alt-vi-kan-gjore-i-microdata-002.pdf

Steen, J.I., Jordell, H. (2022). Fagarbeidere i jernbanesektoren. Rapport 32-2022 Samfunnsøkonomisk analyse AS. https://www.eba.no/artikler/2023/fagarbeidere-i-jernbanesektoren/

Steen, J.I., Røtnes, R., Gyene, M., Jordell, H. (2022). Framtidige kompetansebehov i Østfold. Rapport nr. 10-2022 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS. https://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/rapporter/2022/4/21/r10-2022-framtidens-kompetansebehov-i-stfold

Størset, H., Sundberg, K., Fodstad Larsen, M. (red). Kompetanse og opplæring blant et utvalg innvandrere. Rapport nr. 1/2022. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. https://hkdir.no/rapportar/kompetanse-og-opplaering-blant-et-utvalg-innvandrere

Svensgaard, M. (2022). Kompetansebehov i kommunalt barnevern. OE-rapport nr 2022/109. https://osloeconomics.no/publication/kompetansebehov-i-kommunalt-barnevern/

Sæther, E.M., Bugge, C., Krüger, I.B., Engebretsen, I. (2022). Arbeidsrelevans i sykepleierutdanningene. OE-rapport. https://www.ks.no/contentassets/d7b643191a9846a7a425da83d07b221a/Rapport-OE-arbeidsrelevans-sykepleierutdanningene-080822.pdf

Tønnessen, M. (2022). Arbeidsmigrasjon inn til og ut av Agder. I F. Meyer (Red.), Arbeid, arbeidere og arbeiderbevegelse på Agder 1500–2020 (Kap. 7, s. 185–208). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.180.ch7

Tønnessen, M. (2022). Forlater de rike riket? Sammenhengen mellom nettoformue og utvandring fra Norge. NIBR-kortnotat;2022:2. https://hdl.handle.net/11250/3019063

Ursin, G. (2022). Kreftregisteret–full fart fremover. Utviklingen de siste 10 år. Norsk Epidemiologi, 30(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v30i1-2.4991

Vennemo, H., Bjørkås, E., Mariussen, M.S., Ørbeck, M., Skulstad, A., Torsvik, G., Thoresen, T.O., Schreiner, R. (2022). Evaluering av personrettede virkemidler i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms. Rapport 2022/42. Vista Analyse. https://vista-analyse.no/no/publikasjoner/evaluering-av-personrettede-virkemidler-i-tiltakssonen-for-finnmark-og-nord-troms/

2021

Egeland, C., Pedersen, E., Nordberg, T. H., Ballo, J. G. (2021). Barnefamilienes hverdagsliv i Norge 2021. AFI FoU-resultat 2021:06. https://hdl.handle.net/11250/2788919

Eggen, F. W., Måøy, J., Røtnes, R., Norberg-Schultz, M., Steen, J. I. (2021). Norges behov for IKTkompetanse i dag og framover. Rapport nr. 1-2021 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS. https://www.nito.no/politikk/undersokelser/norges-behov-for-ikt-kompetanse-i-dag-og-framover/

Elstad, J. I. (2021). “Will more education work? Economic marginalization and educational inequalities across birth cohorts 1955–1980”. Falch-Eriksen, A., Takle, M., & Slagsvold, B.: Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. London & New York: Routledge. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/50544/9781000459036.pdf?sequence=1#page=126

Elstad, J. I. (2021). Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten. Nova Notat;6:2021. https://hdl.handle.net/11250/2774588

Faccio, T., & Iacono, R. (2021). Corporate Income Taxation and Inequality: Review and Discussion of Issues Raised in The triumph of injustice — How the rich dodge taxes and how to make them pay (2019). Review of Income and Wealth. https://doi.org/10.1111/roiw.12528

Farstad, M., & Zahl-Thanem, A. (2021). Social Transparency in Rural Areas in Norway: Promoting or Restraining the Desire to Stay? European Countryside Vol. 13 – 2021 – No. 3. https://doi.org/10.2478/euco-2021-0032

Gauffin, K., Heggebø, K., & Elstad, J. I. (2021). Precariousness in Norway and Sweden: a comparative register-based study of longstanding precarious attachment to the labour market 1996–2015. European Societies, 1–24. https://doi.org/10.1080/14616696.2021.1882685

Iacono, R., & Palagi, E. (2021). A Micro Perspective on r > g. HAL. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03131196

Iversen, J. M. V., Haraldsvik, M., & Nyhus, O. H. (2021). Ulikheter i lærerstatistikk. SØF-rapport 4/21. NTNU Samfunnsforskning AS. https://hdl.handle.net/11250/2760942

Meld. St. 22 (2020–2021). Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/

Midtsundstad, T., & Nielsen, R. A. (2021). Det erfarne blikket – Seniorer i pleie- og omsorgssektoren. Fafo-rapport 2021:20. https://fafo.no/images/pub/2021/20790.pdf

Onsager, K., Eika, A., Ruud, M. E., Monkerud, L., Orderud, G., & Tønnessen, M. (2021). Mindre byer og regionsentre – roller og funksjoner i regioner og regional utvikling. NIBR-rapport 2021:2. https://hdl.handle.net/11250/2766213

Smedsvik, B., Iacono, R., & D’Agostino, A. (2021). Immigration and social assistance: Evidence from the Norwegian welfare state. In Social Policy & Administration. Wiley. https://doi.org/10.1111/spol.12785

Storeng, S. H., Øverland, S., Skirbekk, V., Hopstock, L. A., Sund, E. R., Krokstad, S., & Strand, B. H. (2021). Trends in Disability-Free Life Expectancy (DFLE) from 1995 to 2017 in the older Norwegian population by sex and education: The HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health, 140349482110117. https://doi.org/10.1177/14034948211011796

Tønnessen, M., & Syse, A. (2021). Growing numbers of older immigrants in Norway’s future labour force – and how low emigration among older immigrants can make it possible to project their future education, employment and urbanity. NIBR-kortnotat 2021:1. https://hdl.handle.net/11250/2755112

Tønnessen, M. (2021). Korona-utflytterne. Hvem forlot storbyen i 2020, og vil de komme tilbake?. NIBR-kortnotat 2021:2. https://hdl.handle.net/11250/2834464

Tønnessen, M. (2021). Movers from the city in the first year of Covid. In Nordic Journal of Urban Studies (Vol. 1, Issue 02, pp. 131–147). Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS. https://doi.org/10.18261/issn.2703-8866-2021-02-03

Zahl-Thanem, A., Farstad, M., & Blekesaune, A. (2021). Lokalsamfunnsundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsrapport med frekvenser. R-8/21. https://ruralis.no/publikasjoner/r-8-21-lokalsamfunnsundersokelsen-2021-dokumentasjonsrapport-med-frekvenser

2020

Alves, K., Ritchie, F. (2020). Runners, repeaters, strangers and aliens: operationalising efficient output disclosure control. Statistical Journal of the IAOS, vol. 36, no. 4. https://doi.org/10.3233/SJI-200661

Barlindhaug, R., & Nygaard, M. (2020). Kommunale boligstrategier: Undersøkelse av praksis i fem kommuner. NIBR-rapport 2020:9. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6466

Bysveen, M., Wiebe, K. S., Støa, P., & Johansen, L. L. (2020). Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen. SINTEF-rapport 2020:00251. https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/11250/2654833/2020-00251.pdf?sequence=1

Drange, I. (2020). Fra loddtrekning til søknadsbasert opptak: Har endret praksis for tildeling av turnusstillinger til nyutdannede leger ført til sosial ulikhet? Tidsskrift for Samfunnsforskning, 61(04), 343–371. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291x-2020-04-02

Elstad, J. I., & Heggebø, K. (2020). ‘Crowded out’? Immigration Surge and Residents’ Employment Outcomes in Norway. Nordic Journal of Working Life Studies. https://doi.org/10.18291/njwls.122596

Frøyland, K., Spjelkavik, Ø., Bernstrøm, V. H., Ballo, J. G., & Frangakis, M. (2020). Lindesneslosen – Sluttrapport. AFI-rapport 2020:11. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6495

Galindo-Rueda, F., Keenan, M., Ker, D., Plekhanov, D. (2020). OECD case study of Norway’s digital science and innovation policy and governance landscape. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. https://doi.org/10.1787/20f80fa1-en

Hansen, T. M., Helland, Y., Augestad, L. A., Rand, K., Stavem, K., & Garratt, A. (2020). Elicitation of Norwegian EQ-5D-5L values for hypothetical and experience-based health states based on the EuroQol Valuation Technology (EQ-VT) protocol. BMJ Open, 10(6), e034683. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-034683

Høst, H., & Skålholt, A. (2020). Potensialet for lærlinger i statlige virksomheter. NIFU-rapport, 2020:11. https://hdl.handle.net/11250/2651530

Iacono, R., & Ranaldi, M. (2020). The wage curve across the wealth distribution. Economics Letters, 196, 109580. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109580

Johansen, S. (2020). microdata. Tidsskrift for Boligforskning, 3(01), 87–98. https://doi.org/10.18261/issn.2535-5988-2020-01-06

Morgan, M., & Neef, T. (2020). 2020 DINA Update for Europe. World Inequality Lab – Technical Note N° 2020/04. https://www.researchgate.net/profile/Marc-Morgan-3/publication/352363007_2020_Distributional_National_Accounts_Update_for_Europe/links/60c5d9fda6fdcc2e613cd1fe/2020-Distributional-National-Accounts-Update-for-Europe.pdf

Nygaard, M., & Vik, L. (2020). Skatt fra studenter i Oslo. NIBR-rapport 2020:12. https://hdl.handle.net/20.500.12199/3528

Slettebak, M. H. (2020). Does international labour migration affect internal mobility in rural Norway? In International Labour Migration to Europe’s Rural Regions (pp. 175–192). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003022367-13

Steinbakk, G. H., Langsrud, Ø., & Løland, A. (2020). A brief overview of methods for synthetic data for official statistics. Norsk Regnesentral, Note no SAMBA/23/20. https://nr.brage.unit.no/nr-xmlui/bitstream/handle/11250/2682092/methods-for-synthetic-data-SAMBA-23-20.pdf?sequence=1

Østhus, S., & Nielsen, R.A. (2020). Barn som lever i fattigdom. Fafo-notat, 2020:05. https://fafo.no/images/pub/2020/10318.pdf

2019

Ballo, J. G. (2019). Labour Market Participation for Young People with Disabilities: The Impact of Gender and Higher Education. Work, Employment and Society, 34(2), 336–355. https://doi.org/10.1177/0950017019868139

Ballo, J. G. (2019). Microdata. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 60(04), 398–408. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291x-2019-04-04

Elstad, J. I., & Heggebø, K. (2019). Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet. Søkelys På Arbeidslivet, 36(03), 139–157. https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2019-03-03

Heggebø, K., Bell, J., Tolgensbakk, I., & Elstad, J. I. (2019). “Crowded out”? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning 03/2019 Volum 60. https://doi.org/10.18261/issn.1504-291X-2019-03-07

Rogne, A. F., Pedersen, W., & Bakken, A. (2019). Immigration and the decline in adolescent binge drinking. Drug and Alcohol Dependence Volume 203. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.05.031

Skålholt, A., & Olsen, D. S. (2019). Forberedt for fag: En undersøkelse av prøveordning med fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. NIFU Arbeidsnotat 2019:20. http://hdl.handle.net/11250/2632246

Underthun, A., & Ingelsrud, M. H. (2019). Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging. AFI Rapport 07/2019. https://hdl.handle.net/10642/8921

2018

Frøyland, K., Spjelkavik, Ø., & Bernstrøm, V. H. (2018). Lindesneslosen. Evaluering av et prosjekt rettet mot å redusere utenforskap og frafall fra skole og arbeid blant unge i Lindesnesregionen. AFI FoU-resultat 2018:06. https://hdl.handle.net/20.500.12199/6299

Skogli, E., Jenssen, T.B., Eide, L.S., Theie, M.G. (2018). Helsedata – store verdier på spill. Menon-publikasjon nr 69/2018. https://www.menon.no/helsedata-store-verdier-pa-spill/

Masteroppgaver

2023

Alnæs, O. (2023). Liberty, Equality, Inheritance? An empirical study of inheritance’s impact on wealth inequality in Norway. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3129317

Amir, T. (2023). Langsiktige effekter for uføretrygdedes arbeidstilbud etter uførereformen i 2015. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3072111

Christiansen, I, Lereng, M.B. (2023). The Effect of Credit Constraints on External Financial Support: Implications for Young Home Buyers in Norway. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3133022

Ekman, M.H., Eikeseth, O. (2023). The educational wage premium. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/3080042

Fiskerstrand, R.S., Fjeldstad, V. E. (2023). Comparative Advantages of a Master’s Degree in Business: Wage Disparities and Overeducation among Norwegian Graduates. Handelshøyskolen BI. https://hdl.handle.net/11250/3101991

Hansen, E. (2023). Fører verdsettelsesrabatter ved formueskatt til endret sparing?. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3071868

Hansen, J.T., Søfteland, I., Gunnerød, S. (2023). The effect of local labour demand on disability insurance uptake. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3129688

Holberg, J., Khosroshahi, S.S. (2023). Gender Pension Gap in Norway : An Empirical Study «What are the key contributing factors affecting the pension gap?» Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3129479

Johanssen, N.F., Olsen, M.S. (2023). Atferdsendringer som følge av arveavgiftens avvikling : En empirisk studie om økonomisk respons på investeringer og arbeidsinnsats. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3129479

Knapstad, H. (2023). The effect of inheritance taxation on labour supply. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3071452

Kulild, S., Varatharajan, D. (2023). Hvorfor tjener menn mer enn kvinner? NTNU. https://hdl.handle.net/11250/3079090

Lønseth, T., Andreassen, L., Undem, M. (2023). I hvilken grad kan forskjeller i lønn forklares av variablene kjønn, alder og utdanning? University of Stavanger. https://hdl.handle.net/11250/3073679

Mjærum, A.B.Ø. (2023). Arven etter… Konsekvensene av arveavgiftens opphevelse på formuesulikheten i Norge. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3071892

Ramanan, A., Mathisen, V. (2023). The Gender Wage Gap in Medicine: An empirical study on the gender wage gap among physicians in Norway. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3094439

Skaiaa, O.B., Tharaldsen, A. (2023). Hvordan påvirker arbeidsstyrkes sammensetning sykefraværet i undervisningsnæringen. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/3080926

Skånlund, M.H., Haug, H.D. (2023). Lønnsgapet mellom innvandrere og befolkningen ellers i Norge. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/3075864

Stenbakk, M., Jensen, S.M. (2023). Skifter husholdninger mot tryggere eiendeler i perioder med økonomiske kriser? University of Stavanger. https://hdl.handle.net/11250/3087595

Stormoen, T., Tovslid, C.O. (2023). Beyond the Diploma : A Detailed Exploration of the Gender Wage Gap : An Empirical Analysis of the Gender Wage Gap among Graduates with Completed First-Stage Tertiary Education. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3090219

2022

Bahadoran, M., & Løndalen, T. (2022). Evaluating the Gender Wage Gap in the Labour Market: An empirical study from Norway. University of Stavanger. https://hdl.handle.net/11250/3010903

Berger, P.J., Prebensen, F.W. (2022). Usikret gjeld i koronaens tid; betydningen av et negativt inntektssjokk for norske husholdningers opptak av usikret gjeld. OsloMet – storbyuniversitetet. https://hdl.handle.net/11250/3023982

Braut, G. S. K. (2022). Har Kvalitetsreformen hatt en effekt på lønnsinntekten fem år etter å tatt en grad av høyere utdanning? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3000784

Brunstad, J. C. (2022). Spillover-effekter og felles pensjonsbeslutning for par i forbindelse med pensjonsreformen i 2011. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2997575

Eddudóttir, B. S. (2022). Increased supply of primary health care services-Did an increase in primary health care services in 2001 have an impact on maternal labour supply and child outcomes? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/3020505

Gurandsrud, E. S. (2022). Redusert sykefravær i industrisektoren: Hva betyr endringer over tid i arbeidsstyrkens sammensetning? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2999143

Kjøge, F. A. (2022). Kjønnsforskjeller i uføretrygden. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2999144

Krokedal, L. (2022). Arbeidsavklaringspenger-En sammenligning mellom erstattede ordninger. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2999131

Norman, T. (2022). Hvorfor blir flere unge voksne mottakere av uføretrygd? (Master’s thesis, University of Agder). https://hdl.handle.net/11250/3006112

Olcan, C. (2022). The gender wage gap and COVID-19. UiT Norges arktiske universitet. https://hdl.handle.net/10037/27782

Rikter-Ydse, C. (2022). Economic impact of cardiopulmonary morbidity due to ambient air temperature exposure in Norway. Norwegian University of Life Sciences. https://hdl.handle.net/11250/3007793

Sanner, S. B., & Brakstad, I. C. (2022). (U) lik lønn for samme arbeid? En empirisk studie av lønnsforskjellene mellom kvinnelige og mannlige økonomer i Norge. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3015280

Stakston, I. K. (2022). Agglomerasjonseffekter i norske regioner: En empirisk analyse av heterogeniteter i de urbane lønnspremiene blant individer med ulik innvandringsbakgrunn. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/3007876

Standal, C. P. S., & Gjelsvik, S. H. (2022). Får arveavgiften hvile i fred? En empirisk studie av ettervirkningene av arveavgiftens reduksjon i 2009. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3014317

Syversen, K. F., & Sandland, L. H. (2022). Consumption inequality and publicly provided services from local governmenent (Handelshøyskolen BI). https://hdl.handle.net/11250/3037005

Sørlie, T. K. H. (2022). Uføretrygdet som ung voksen: En sammenlikning av uførerisikoen i 1996 og 2019. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2999133

Tandberg, M.M., Shrestha, A. (2022). Gender Diversity in the Norwegian Energy Sector and its Development: A descriptive and explanatory study. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3055670

Østvik, K., Davik, O-J. (2022). Wealth mobility in Norway: An event study of wealth tax change in Bø. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/3049631

2021

Bakketeig, S.S. (2021). Hvordan påvirker teknologisk utvikling etterspørselen etter arbeid? – En gjennomgang av økonomisk litteratur og analyse av sysselsettingen i finansnæringen i Norge etter år 2000. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2763242

Holt, E. H. (2021). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – Avhenger de av næringsgruppe? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2762961

Lambach, M. E. (2021). Utdanning og arbeidsdeltagelse hos unge med funksjonsnedsettelse. En longitudinell kohortstudie. OsloMet-Storbyuniversitetet. https://hdl.handle.net/11250/2838677

Veretenikova, M (2021). Power of love? An empirical analysis of married women’s bargaining power on the probability of separation in Norway. UiT The Arctic University of Norway. https://hdl.handle.net/10037/22552

2020

Brekke, S., Grov, H. M., & Pedersli, T. E. M. (2020). Local Population Characteristics and House Prices: Evidence From Norwegian Microdata. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/2776965

Byenstuen, L. J. B. (2020). Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen 2011. Var det geografisk variasjon? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/23347

Dehli, M. M. & Kunze, A. (2020). Gender differences in the labour market : explaining the gender wage gap : empirical evidence from Norway. Norwegian School of Economics. https://hdl.handle.net/11250/2679896

Hillesund, S. (2020). Syk av samhandling? Sykefravær blant sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien etter Samhandlingsreformen. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/23010

Langaas, S. F. (2020). Intergenerasjonell inntektsmobilitet: hvordan forklare den geografiske variasjonen? The University of Bergen. https://hdl.handle.net/11250/2720660

Nordli, S. S. (2020). A chip off the old block or not? An analysis of parents’ influence on their children’s choice of educational field. UiT Norges arktiske universitet. https://hdl.handle.net/10037/19479

Pettersen, M. (2020). Tredeling av foreldrepermisjonen-et steg mot en despesialisert arbeidsfordeling? En effektevaluering av foreldrepermisjonsreformen i 2013. NTNU. https://hdl.handle.net/11250/2784507

2019

Gravdal, E. A. & Sleire, M. H. (2019). Estimating taxable income responses using the Norwegian tax reform in 2006. Handelshøyskolen BI. http://hdl.handle.net/11250/2623755

Helset, P. G. (2019). Innvandra og innfødde nordmenn sin intergenerasjonelle mobilitet. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/20418

Nytun, M. (2019). Intergenerasjonell inntektsmobilitet: En undersøkelse av persistens i inntektsulikhet mellom innvandrere og nordmenn i Norge. The University of Bergen. https://hdl.handle.net/1956/20434

Pezelj, S., & Tyvand, P. (2019). Immigration and firm performance: evidence from Norway: an examination of the effect of employed immigrants on firm financial performance. NHH. https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/2609778/masterthesis.PDF?sequence=1

Tharma, G., & Hauge, M. (2019). Expected Longevity-A Study of the Norwegian Pension System. BI Oslo. https://biopen.bi.no/bi-xmlui/bitstream/handle/11250/2623441/2287151.pdf?sequence=1

Ulset, H. & Vigdel, K (2019). The effect from Reform 97 on the high school graduation gender gap. University of Stavanger, Norway. http://hdl.handle.net/11250/2618910

2018

Hojem, A., & Hui, S. M. (2018). Eldres yrkesdeltakelse : en deskriptiv studie om pensjoneringsadferd og holdninger til eldre i tjenesteytende virksomheter. Norges Handelshøyskole. http://hdl.handle.net/11250/2586240