Beregne økonomisk ulikhet i microdata.no: Gini-koeffisient

Hvor stor er den økonomiske ulikheten i Norge? Har denne endret seg de siste årene? Er det geografiske forskjeller? Slike ting kan nå analyseres gjennom å beregne gini-koeffisentverdier i microdata.no.

Under valgkampen 2021 var det mange diskusjoner rundt økende økonomiske forskjeller og gini-koeffisienten. Det er nå mulig å beregne gini-koeffisienter i microdata.no gjennom bruk av opsjoner til kommandoene summarizetabulatesummarize-panel og tabulate-panel.

Eksempel på uthenting av gini-verdi for hele landet i 2019:

summarize lønn2019, gini

Eksempel på uthenting av gini-verdier for hele landet i perioden 2015-2019:

summarize lønn2015 lønn2016 lønn2017 lønn2018 lønn2019, gini

Eksempel på uthenting av gini-verdier fordelt på fylker i 2019:

tabulate fylke, summarize(lønn2019) gini

Ved å bruke opsjonen gini vil statistikken inneholde et ekstra tall som viser gini-verdien. Verdiskalaen går fra 0 til 1, der 0 betyr full økonomisk likhet, og 1 betyr det motsatte (én person eier all formue evt. tjener all inntekt). Normalt befinner en seg et sted midt i mellom.

I tillegg til gini, kan en nå også bruke opsjonen iqr til å beregne interkvartilavstand. Denne gir et mål på midtspredningen, dvs. spredningen av de midterste 50 percentilene. Matematisk er dette det samme som avstanden mellom 75. og 25. percentil. Opsjonen iqr brukes på samme måte som for gini, dvs. som opsjon til summarizetabulatesummarize-panel og tabulate-panel.

Kommandoen help i kombinasjon med aktuell kommando kan brukes til å finne ut mer om disse nye opsjonene, f.eks. help summarize eller help tabulate.

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre microdata.no slik at de fleste analysebehov skal kunne dekkes. Fremover vil det derfor bli introdusert stadig flere analysemuligheter. Vi baserer oss på innspill fra forskere, og har opparbeidet en liste med nye verktøy som vi jobber oss gjennom. Har du konkrete forslag til ny funksjonalitet? Kontakt oss gjerne på mail: support@microdata.no