17 nye inntektsvariabler i microdata.no

Statistisk sentralbyrå har økt variabelutvalget i microdata.no med 17 nye inntektsvariabler og en populasjonsvariabel som viser opprinnelsen til personenes identitet: Fødselsnummer, D-nummer, ugyldig identitetsnummer. Med denne variabelen kan du velge hvilken av disse gruppene som skal inngå i populasjonen.

Antallet variabler har dermed økt fra 124 til 142.

De nye inntektsvariablene har bosatte registrert per 31.12.åååå som populasjon, de har måleperiode frem til 31.12.2017 og inneholder informasjon fra Skatteregisteret:

Noen av disse nye inntektsopplysningene har informasjon kun for perioden 2010-2017 eller 2006-2017, mens andre har data tilgjengelig tilbake til 1993. Ved å klikke på variabel i listen over, kommer en rett til microdata.no sin variabelbeskrivelse.

Til forskjell fra de øvrige inntektsvariablene som har vært tilgjengelige i microdata.no fra starten av, vil dataene for de 17 nye variablene omfatte alle personer som var registrert bosatt i Norge ved slutten av de respektive år. Dette innebærer at også individer med 0 i inntekt er med i det aktuelle datasettet. De øvrige inntektsvariabler inkluderer kun personer med positive verdier (0-verdier holdes utenfor). Ved beregninger av gjennomsnitt m.m., bør en derfor først fjerne personer med 0 for den aktuelle inntekten for å få riktig tall, ellers vil verdiene bli kunstig lave.

De nye inntektsvariablene inkluderer data om bl.a. sykepenger, sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, og uførepensjon. Dermed har du enda flere muligheter til å analysere trygderelatert atferd. Informasjon om sykepenger har ikke vært tilgjengelig i microdata.no frem til nå.